จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,9026,705753-9,360
ผอม20838034-622
ค่อนข้างผอม15151851-720
สมส่วน1,2244,081498-5,803
ท้วม7741247-536
เริ่มอ้วน10775673-936
อ้วน13155749-737
ค่านอกเกณฑ์41--5
อายุนอกเกณฑ์--1-1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3710345-185
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม271-10
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม291-12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน286237-127
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม272-11
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน292-13
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน192-12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1339--52
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผอม-4--4
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม33--6
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน823--31
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ท้วม-3--3
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน24--6
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อ้วน-2--2
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3650--86
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผอม54--9
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม14--5
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน2324--47
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ท้วม25--7
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน38--11
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อ้วน25--7
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2880--108
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผอม113--14
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม14--5
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน955--64
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ท้วม36--9
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน16--7
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อ้วน36--9
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด306937-136
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรผอม112--13
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม234-9
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรสมส่วน135430-97
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรท้วม1-1-2
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน362-11
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอ้วน-4--4
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2497--121
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม34--7
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม113--14
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน1764--81
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม14--5
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน-5--5
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน27--9
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด22149130-301
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม2129-23
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม488-20
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน149383-190
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม-57-12
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน21413-29
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน-1710-27
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2410166-191
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผอม182-11
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างผอม574-16
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสมส่วน176836-121
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลท้วม1610-17
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเริ่มอ้วน-610-16
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอ้วน-64-10
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่านอกเกณฑ์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1452--66
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผอม35--8
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างผอม12--3
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสมส่วน434--38
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลท้วม23--5
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเริ่มอ้วน23--5
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอ้วน25--7
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่านอกเกณฑ์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1145--56
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผอม21--3
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม-3--3
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน931--40
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ท้วม-3--3
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน-2--2
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อ้วน-5--5
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1649--65
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผอม88--16
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม17--8
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน732--39
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ท้วม-1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อ้วน-1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด49194--243
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผอม47--11
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม412--16
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน37118--155
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ท้วม115--16
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน125--26
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อ้วน217--19
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด19--10
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผอม-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน-4--4
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ท้วม-2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน-3--3
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อ้วน1---1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด4710536-188
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผอม1-1-2
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างผอม3---3
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสมส่วน113129-71
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลท้วม2203-25
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเริ่มอ้วน12222-36
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอ้วน18321-51
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่านอกเกณฑ์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด43133--176
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผอม34--7
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างผอม512--17
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสมส่วน2687--113
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลท้วม25--7
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเริ่มอ้วน217--19
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอ้วน58--13
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่านอกเกณฑ์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1646--62
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผอม2---2
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างผอม23--5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสมส่วน1225--37
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลท้วม-4--4
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเริ่มอ้วน-3--3
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอ้วน-11--11
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่านอกเกณฑ์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3073--103
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม25--7
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม14--5
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน2248--70
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม13--4
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน25--7
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน28--10
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด844--52
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม11--2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม-4--4
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน727--34
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม-5--5
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน-2--2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน-5--5
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3997--136
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม43--7
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม410--14
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน2966--95
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม12--3
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน18--9
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน-8--8
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1555--70
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม-1--1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม23--5
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน1035--45
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม-3--3
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน27--9
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน16--7
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2285--107
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม29--11
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม28--10
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน1548--63
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม-6--6
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน25--7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน19--10
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2111,092--1,303
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม1774--91
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม1494--108
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน152623--775
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม462--66
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน8148--156
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน1691--107
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2391,073--1,312
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผอม1039--49
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างผอม973--82
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสมส่วน168667--835
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลท้วม1272--84
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเริ่มอ้วน23134--157
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอ้วน1788--105
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่านอกเกณฑ์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด258658-169
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม331-7
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม324-9
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน145738-109
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม-34-7
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน3146-23
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน275-14
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1637--53
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม11--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม11--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน1025--35
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม12--3
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน27--9
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน11--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1449--63
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผอม22--4
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างผอม-6--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสมส่วน1130--41
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนท้วม-1--1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเริ่มอ้วน-7--7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอ้วน13--4
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่านอกเกณฑ์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1546--61
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม12--3
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม12--3
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน629--35
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม24--6
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน-7--7
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน52--7
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด4080--120
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม35--8
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม26--8
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน3145--76
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม27--9
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน112--13
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน15--6
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด31112--143
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม-5--5
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม110--11
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน2362--85
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม212--14
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน313--16
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน210--12
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1672--88
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผอม13--4
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างผอม210--12
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สมส่วน938--47
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ท้วม25--7
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เริ่มอ้วน-10--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อ้วน26--8
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่านอกเกณฑ์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด5410744-205
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผอม9121-22
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างผอม8132-23
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสมส่วน336235-130
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลท้วม231-6
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเริ่มอ้วน2103-15
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอ้วน-72-9
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่านอกเกณฑ์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2097--117
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผอม-1--1
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม214--16
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสมส่วน1259--71
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีท้วม-8--8
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน39--12
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอ้วน26--8
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์1---1
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2267--89
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผอม27--9
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม-4--4
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสมส่วน1639--55
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรท้วม23--5
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน110--11
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอ้วน14--5
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2110752-180
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผอม10135-28
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม387-18
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสมส่วน66129-96
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรท้วม-74-11
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน2114-17
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอ้วน-73-10
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1037--47
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรผอม-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม-4--4
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรสมส่วน925--34
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรท้วม-4--4
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน-2--2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอ้วน-2--2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์1---1
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2310856-187
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผอม-73-10
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม-52-7
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสมส่วน196939-127
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรท้วม283-13
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน1114-16
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอ้วน185-14
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2359--82
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผอม22--4
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม33--6
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสมส่วน1335--48
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีท้วม-2--2
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน210--12
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอ้วน37--10
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1449--63
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผอม13--4
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม-3--3
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสมส่วน734--41
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรท้วม-3--3
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน11--2
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอ้วน55--10
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1042--52
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผอม-3--3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม33--6
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสมส่วน625--31
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีท้วม-3--3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน-6--6
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอ้วน12--3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด3296--128
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผอม37--10
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม25--7
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสมส่วน2458--82
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรท้วม-3--3
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน-14--14
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอ้วน39--12
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1721--38
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผอม74--11
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม13--4
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสมส่วน89--17
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีท้วม11--2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน-3--3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอ้วน-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1019--29
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผอม22--4
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม11--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสมส่วน711--18
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีท้วม-1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน-2--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอ้วน-2--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด830--38
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผอม-6--6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม26--8
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสมส่วน413--17
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีท้วม11--2
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน-3--3
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอ้วน11--2
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด3384--117
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผอม33--6
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม35--8
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสมส่วน2549--74
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีท้วม29--11
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน-10--10
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอ้วน-8--8
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1235--47
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีผอม42--6
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม13--4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสมส่วน624--30
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีท้วม-2--2
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน-4--4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอ้วน1---1
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด70227--297
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรผอม519--24
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม521--26
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรสมส่วน39137--176
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรท้วม1012--22
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน728--35
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอ้วน410--14
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด113--14
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรผอม11--2
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่อนข้างผอม-2--2
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรสมส่วน-10--10
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรท้วม-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเริ่มอ้วน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอ้วน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่านอกเกณฑ์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1029--39
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม21--3
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม-1--1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน621--27
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม11--2
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-1--1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน14--5
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด53019-54
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม-51-6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม121-4
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน41114-29
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม-2--2
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-42-6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน-61-7
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด299544-168
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม141-6
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม576-18
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน216628-115
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม-22-4
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-65-11
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน2102-14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1447--61
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม-2--2
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม23--5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน1134--45
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม11--2
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-4--4
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน-3--3
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด-14--14
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน-12--12
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม-1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด42120--162
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาผอม615--21
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม512--17
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน2873--101
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม14--5
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน19--10
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน17--8
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด85278--363
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม821--29
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม624--30
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน52172--224
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม417--21
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน524--29
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน1020--30
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด297836-143
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม121-4
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม291-12
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน215723-101
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม433-10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-46-10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน132-6
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด136353-129
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผอม-13-4
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม136-10
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน114434-89
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ท้วม-31-4
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน-87-15
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อ้วน142-7
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3042--72
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผอม62--8
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม44--8
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน1830--48
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ท้วม1---1
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน-3--3
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อ้วน13--4
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผอม-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน-3--3
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ท้วม-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อ้วน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด185051-119
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผอม244-10
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม-64-10
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน142428-66
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ท้วม173-11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน-55-10
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อ้วน146-11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์--1-1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1654--70
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผอม1---1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างผอม24--6
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สมส่วน1136--47
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ท้วม-4--4
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เริ่มอ้วน14--5
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อ้วน16--7
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่านอกเกณฑ์-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด134726-86
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม5-1-6
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม431-8
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน33215-50
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม-63-9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-22-4
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน-44-8
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์1---1
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด43114--157
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาผอม202--22
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม47--11
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน1775--92
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม-6--6
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-16--16
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน18--9
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์1---1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด930--39
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม-1--1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม11--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน717--24
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม-2--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน-5--5
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน13--4
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-1--1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1435--49
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาผอม13--4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างผอม-5--5
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาสมส่วน1022--32
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาท้วม-1--1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเริ่มอ้วน33--6
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอ้วน-1--1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่านอกเกณฑ์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1637--53
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีผอม13--4
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม21--3
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสมส่วน1217--29
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีท้วม-3--3
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน-8--8
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอ้วน15--6
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด418--22
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีผอม-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างผอม1---1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีสมส่วน210--12
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีท้วม-3--3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเริ่มอ้วน12--3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอ้วน-3--3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่านอกเกณฑ์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----


140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT