คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
 • นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามประธานกรรมการ
 • นายปิยวุฒิ ศรีชนะนายปิยวุฒิ ศรีชนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามรองประธานกรรมการ
 • นายยอดชาย ทึนหารนายยอดชาย ทึนหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามรองประธานกรรมการ
 • นายพิริยะ ทองมนต์นายพิริยะ ทองมนต์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามรองประธานกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบ
   140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
   Version.2022.1.KAOPUNHOT