สพป.สมุทรสงคราม.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1171936
2%
75:1
อนุบาล 2452421873
46%
6813:1
อนุบาล 3535458993
52%
7214:1
ระดับปฐมวัย1,0048981,902
20%
14713:1
ประถมศึกษาปีที่ 15674961,063
16%
7215:1
ประถมศึกษาปีที่ 25665101,076
16%
7415:1
ประถมศึกษาปีที่ 35875111,098
16%
7515:1
ประถมศึกษาปีที่ 45605221,082
16%
7514:1
ประถมศึกษาปีที่ 56155601,175
18%
7615:1
ประถมศึกษาปีที่ 66195921,211
18%
7616:1
ระดับประถมศึกษา3,5143,1916,705
72%
44815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1148110258
34%
1616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 217582257
34%
1616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3130108238
32%
1615:1
มัธยมศีกษาตอนต้น453300753
8%
4816:1
รวมทั้งสิ้น4,9714,3899,360
100%
64315:1