ทะเบียนโรงเรียน สพป.สมุทรสงคราม
วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก75010001
PERCODE 6 หลัก580034
กระทรวง 10 หลัก1075580034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Dowdong School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองเขิน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์75000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์34771912
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์75010001.skm.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.44647366
Longitude
99.97821505

6.3 KM.

นาง นภาพร ภูผา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
น.ส. ฐิติวรดา รอดวันโน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อรรถกานต์ แก้วอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
น.ส. มัชนก เนียมพูนทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
นาย รัตนชัย ไชยบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
นาง เรณู บุญบำรุง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
น.ส. พัฒนารี รอดคล้าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
น.ส. อัจฉรา มาโรจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
น.ส. กมลทิพย์ ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
น.ส. จินตหรา อินทร์เงิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
น.ส. สุกใส เต็มวัฒนากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
นาง อรุณโรจน์ จูประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
น.ส. อมรรัตน์ พงษ์พุก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิรัตน์ โหรวิชิต
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256231 รร.
3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 25541 รร.
4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 256566 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน