ทะเบียนโรงเรียน สพป.สมุทรสงคราม
วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก75010074
PERCODE 6 หลัก580068
กระทรวง 10 หลัก1075580068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Watprachakositaram School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปลายโพงพาง
อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์75110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์34765813
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์75010074.skm.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.389182
Longitude
99.937971

11.7 KM.

น.ส. กัณณิกา เปรมสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
น.ส. ศิรประภา จันทร์ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปัณณวัฒน์ โกลากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 256566 รร.
67 โครงการ DLTV 2557 โทรทัศน์ 6/กล่องรับสัญญาณ 638 รร.
67 โครงการ DLTV 2564 ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone (TV43"/จานรับ/เครื่องรับ KU-BAND)18 รร.
67 โครงการ DLTV 2565 ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone (TV43"/จานรับ/เครื่องรับ KU-BAND)18 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน