โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
9 โครงการโรงเรียนคุณภาพ
67 โครงการ DLTV
1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล