ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)พนักงานราชการ(อื่น ๆ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)รวม
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน101200000001000014
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์0031010000000005
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์1051000000000007
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามท้ายหาดกลุ่มเบญจรัตน์1071000000000009
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มสหมิตร101210100000000015
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่10910000000000011
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่111900100000000022
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล201541000000000022
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล0022000000000004
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์0031000000000004
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์1031100000100007
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์10820100000000012
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์0010000000000001
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล101120000000000014
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล10900100001000012
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล1022000000000005
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน1060100000100009
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน0022100000000005
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน1080000000000009
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน0000000000000000
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน1060000000000007
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มลมทวน135010000001000056
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มชายทะเล134470000000000055
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่10931000000000014
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่0021000000000003
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลมทวน1020100000000004
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่1040010000000006
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่10710000001000010
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่10530100000000010
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่1032100000000007
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามแหลมใหญ่กลุ่มชายทะเล101030000001000015
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มบางคนที1080000000000009
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มสหมิตร1032100000000007
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีจอมปลวกกลุ่มสหมิตร101120100000000015
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร1012100000000005
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร10930000000000013
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีบางกุ้งกลุ่มบางคนที1060010000000008
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีบางคนทีกลุ่มสหมิตร0040000000000004
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีบางนกแขวกกลุ่มบางคนที1031010000100007
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีบางพรมกลุ่มสหมิตร1071000000000009
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที0012000000000003
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที0020000000000002
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีบางสะแกกลุ่มบางคนที1031000000000005
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีบ้านปราโมทย์กลุ่มบางคนที1042100000000008
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวาแควอ้อมกลุ่มบางคนที1022000000100006
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร101220000001000016
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร0020000000000002
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา0020200000000004
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา0060100000000007
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา101020100001000015
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวาบางนางลี่กลุ่มอัมพวา0031010000000005
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา0030000000000003
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา00820000000000010
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา111430100000000020
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา10950000000000015
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์101020100000000014
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์1031000000100006
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์0010000000000001
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์0060100000000007
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์1050000000000006
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา00901000001000011
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา10820000000000011
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา1031100000000006
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา0031000000000004
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที1031000000000005
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที0011000000000002
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT