ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

48

เพศชาย 9 /19%
เพศหญิง 39 /81%

ในโรงเรียน

645

เพศชาย 141 /22%
เพศหญิง 504 /78%

ในสำนักงาน

48

ศึกษานิเทศก์7 /15%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /15%
นักทรัพยากรบุคคล6 /13%
พนักงานราชการ5 /10%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /10%
นักวิชาการศึกษา4 /8%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /8%
นักจัดการงานทั่วไป2 /4%
นิติกร1 /2%
ลูกจ้างประจำ1 /2%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
นักประชาสัมพันธ์1 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /2%
นักวิชาการพัสดุ1 /2%

ในโรงเรียน

645

ครู464 /72%
ครูผู้ช่วย84 /13%
ผู้อำนวยการโรงเรียน46 /7%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)16 /2%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)14 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)13 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน8 /1%

ในสำนักงาน

48

ชำนาญการ21 /44%
ชำนาญการพิเศษ14 /29%
ไม่มีวิทยฐานะ6 /13%
ปฏิบัติงาน4 /8%
ปฏิบัติการ2 /4%
ชำนาญงาน1 /2%

ในโรงเรียน

645

ไม่มีวิทยฐานะ379 /59%
ชำนาญการ161 /25%
ชำนาญการพิเศษ105 /16%

ในสำนักงาน

48

ปริญญาตรี26 /54%
ปริญญาโท19 /40%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /4%
ต่ำกว่าอนุปริญญา1 /2%

ในโรงเรียน

645

ปริญญาตรี424 /66%
ปริญญาโท193 /30%
ต่ำกว่าอนุปริญญา16 /2%
5 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า4 /1%
ปริญญาเอก3 /0%

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ยงยุทธ  เงี่ยมจื๊อเกล็ดกลุ่มบริหารงานบุคคล
2นาง สุภาพร  ประดิษฐวัฒนากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1น.ส. ธิดาพร เอื้อสกุลโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
2นาง ฟองทิพย์ สุขมิสาโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
3นาย คเชนทร์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
4น.ส. วันเพ็ญ เสียมไพรีโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
5นาง ณภัค ภู่สมุทรโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
6น.ส. สุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิชโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
7น.ส. สุพิศ มีนครโรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
8นาง ศรีกุลณัฐ สมมากโรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
9นาย วินัย แสงอินทร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
10น.ส. จินตนา ปานนกโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT