ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอนุปริญญาหรือเทียบเท่าต่ำกว่าอนุปริญญารวม
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน0046010
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์000000
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์003003
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามท้ายหาดกลุ่มเบญจรัตน์003104
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มสหมิตร003104
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่002204
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่002709
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล002507
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล001001
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์000000
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์001102
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์002103
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์000000
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล002406
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล002406
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล000202
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน001203
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน001001
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน002608
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน000000
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน005106
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มลมทวน00729036
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มชายทะเล001219031
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่001203
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่001001
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลมทวน001102
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่003104
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่002103
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่001203
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่001102
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามแหลมใหญ่กลุ่มชายทะเล001203
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มบางคนที004004
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มสหมิตร001102
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีจอมปลวกกลุ่มสหมิตร003407
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร001001
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร002406
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีบางกุ้งกลุ่มบางคนที004206
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีบางคนทีกลุ่มสหมิตร000000
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีบางนกแขวกกลุ่มบางคนที000101
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีบางพรมกลุ่มสหมิตร002204
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที000101
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที000000
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีบางสะแกกลุ่มบางคนที000101
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีบ้านปราโมทย์กลุ่มบางคนที002204
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวาแควอ้อมกลุ่มบางคนที001001
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร001607
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร000000
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา000000
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา000303
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา002507
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวาบางนางลี่กลุ่มอัมพวา000202
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา000000
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา002103
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา003609
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา002305
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์001607
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์001001
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์000000
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์001203
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์000101
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา001405
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา003104
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา001102
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา000101
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที001001
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที000000
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT