ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2561 52.27 52.27 25.30 25.30 33.06 33.06 25.80 25.80 34.11 34.11
2562 52.42 0.15 22.01 -3.29 27.89 -5.17 28.86 3.06 32.80 -1.31
2563 48.61 -3.81 19.09 -2.92 28.05 0.16 31.00 2.14 31.69 -1.11
2564 46.30 -2.31 18.91 -0.18 25.74 -2.31 25.37 -5.63 29.08 -2.61
2565 51.57 5.27 19.99 1.08 30.79 5.05 28.11 2.74 32.62 3.54
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT