ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2561 58.02 58.02 41.08 41.08 41.03 41.03 39.72 39.72 44.96 44.96
2562 49.75 -8.27 33.59 -7.49 36.56 -4.47 33.57 -6.15 38.37 -6.59
2563 58.12 8.37 32.54 -1.05 39.52 2.96 44.49 10.92 43.67 5.30
2564 54.42 -3.70 38.37 5.83 36.46 -3.06 42.39 -2.10 42.91 -0.76
2565 56.14 1.72 29.74 -8.63 40.34 3.88 37.75 -4.64 40.99 -1.92
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT