จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,9026,705753-9,360
เตี้ย18735853-598
ค่อนข้างเตี้ย17839545-618
สูงตามเกณฑ์1,4095,258611-7,278
ค่อนข้างสูง4737830-455
สูง8131613-410
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์--1-1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3710345-185
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย191-11
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย-53-8
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์348039-153
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง-72-9
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง22--4
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1339--52
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย13--4
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-2--2
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์1130--41
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-1--1
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูง13--4
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3650--86
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย12--3
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย24--6
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์3237--69
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง15--6
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูง-2--2
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2880--108
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย39--12
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย18--9
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์2159--80
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-3--3
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูง31--4
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด306937-136
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเตี้ย16325-53
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย4186-28
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์101826-54
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง-1--1
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรสูง-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2497--121
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย3---3
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย24--6
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์1781--98
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง15--6
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง17--8
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด22149130-301
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย188-17
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย2228-32
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์19110103-232
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง-610-16
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง-31-4
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2410166-191
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเตี้ย1612-19
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างเตี้ย161-8
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูงตามเกณฑ์217950-150
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างสูง151-7
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูง-52-7
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1452--66
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเตี้ย24--6
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างเตี้ย2---2
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูงตามเกณฑ์1039--49
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างสูง-6--6
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูง-3--3
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1145--56
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย-5--5
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-3--3
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์1134--45
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-1--1
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูง-2--2
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1649--65
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์118--19
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-7--7
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูง1524--39
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด49194--243
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย543--48
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย1122--33
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์33123--156
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-5--5
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูง-1--1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด19--10
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย-1--1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์16--7
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สูง-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด4710536-188
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเตี้ย34263-63
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างเตี้ย6114-21
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูงตามเกณฑ์76829-104
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างสูง-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูง-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด43133--176
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเตี้ย28--10
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างเตี้ย45--9
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูงตามเกณฑ์35110--145
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างสูง16--7
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูง14--5
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1646--62
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเตี้ย12--3
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างเตี้ย22--4
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูงตามเกณฑ์1233--45
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างสูง-5--5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูง14--5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3073--103
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย13--4
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย13--4
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์2765--92
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง-2--2
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง1---1
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด844--52
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย11--2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย-2--2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์735--42
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง-3--3
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง-3--3
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3997--136
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย23--5
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย37--10
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์3382--115
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง12--3
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง-3--3
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1555--70
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย-2--2
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย12--3
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์1446--60
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง-3--3
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง-2--2
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2285--107
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย21--3
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย34--7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์1566--81
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง16--7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง18--9
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2111,092--1,303
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย921--30
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย829--37
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์187868--1,055
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง496--100
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง378--81
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2391,073--1,312
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเตี้ย2548--73
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างเตี้ย3360--93
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูงตามเกณฑ์171883--1,054
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างสูง547--52
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูง535--40
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด258658-169
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย374-14
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย332-8
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์186750-135
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง-4--4
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง152-8
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1637--53
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย1---1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย33--6
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์1132--43
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง11--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง-1--1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1449--63
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเตี้ย-3--3
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างเตี้ย33--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูงตามเกณฑ์1138--49
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนค่อนข้างสูง-2--2
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสูง-3--3
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1546--61
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย41--5
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย11--2
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์436--40
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง46--10
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง22--4
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด4080--120
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย38--11
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย-10--10
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์3761--98
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง-1--1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด31112--143
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย42--6
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย38--11
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์2288--110
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง28--10
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง-6--6
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1672--88
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เตี้ย-1--1
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างเตี้ย12--3
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูงตามเกณฑ์1556--71
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ค่อนข้างสูง-9--9
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สูง-4--4
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด5410744-205
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเตี้ย532-10
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างเตี้ย972-18
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูงตามเกณฑ์379038-165
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลค่อนข้างสูง16--7
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสูง212-5
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2097--117
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเตี้ย25--7
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย18--9
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์1573--88
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง-5--5
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูง26--8
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2267--89
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเตี้ย22--4
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย14--5
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์1957--76
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง-3--3
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูง-1--1
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2110752-180
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเตี้ย353-11
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย18--9
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์167846-140
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง-92-11
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูง171-9
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1037--47
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเตี้ย-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย11--2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์833--41
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง-2--2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรสูง11--2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2310856-187
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเตี้ย442-10
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย225-9
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์179045-152
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง-84-12
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูง-4--4
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2359--82
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเตี้ย12--3
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย26--8
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์1947--66
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง-1--1
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูง13--4
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1449--63
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเตี้ย-1--1
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย-2--2
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์1338--51
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง-4--4
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูง14--5
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1042--52
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเตี้ย-1--1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย22--4
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์735--42
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง13--4
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูง-1--1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด3296--128
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเตี้ย34--7
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย31--4
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์2577--102
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง16--7
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสูง-8--8
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1721--38
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเตี้ย2---2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย3---3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์1219--31
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง-2--2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูง-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1019--29
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเตี้ย-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย11--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์916--25
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง-1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูง-1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด830--38
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเตี้ย13--4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย31--4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์323--26
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง-2--2
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูง11--2
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด3384--117
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเตี้ย32--5
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย49--13
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์2661--87
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง-7--7
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสูง-5--5
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1235--47
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเตี้ย-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์930--39
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง22--4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสูง13--4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด70227--297
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเตี้ย137--20
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย1413--27
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์39180--219
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง114--15
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรสูง313--16
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด113--14
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเตี้ย-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่อนข้างเตี้ย-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรสูงตามเกณฑ์112--13
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรค่อนข้างสูง-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรสูง-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1029--39
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย24--6
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย16--7
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์518--23
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง11--2
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง1---1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด53019-54
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย-3--3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย111-3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์42317-44
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง-21-3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง-1--1
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด299544-168
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย-63-9
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย2123-17
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์267337-136
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง-11-2
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง13--4
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1447--61
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย-1--1
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย22--4
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์1243--55
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง-1--1
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด-14--14
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย-1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย-2--2
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์-10--10
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง-1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด42120--162
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย23--5
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย28--10
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์3499--133
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง37--10
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาสูง13--4
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด85278--363
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย814--22
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย1020--30
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์66226--292
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง110--11
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง-8--8
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด297836-143
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย124-7
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย332-8
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์216023-104
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง384-15
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง153-9
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด136353-129
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย112-4
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย223-7
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์105446-110
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง--1-1
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูง-61-7
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3042--72
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย21--3
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย21--3
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์2236--58
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง31--4
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูง13--4
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูง-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด185051-119
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย1-2-3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-11-2
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์164242-100
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง134-8
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูง-41-5
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์--1-1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1654--70
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เตี้ย19--10
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างเตี้ย-2--2
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูงตามเกณฑ์1540--55
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ค่อนข้างสูง-2--2
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สูง-1--1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด134726-86
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย-12-3
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย414-9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์83820-66
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง-4--4
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง13--4
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด43114--157
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย-5--5
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย-12--12
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์1490--104
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง53--8
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาสูง244--28
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด930--39
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย1---1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย11--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์627--33
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง-1--1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง11--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1435--49
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเตี้ย-3--3
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างเตี้ย13--4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูงตามเกณฑ์1327--40
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาค่อนข้างสูง-2--2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาสูง-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1637--53
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเตี้ย-5--5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย-1--1
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์1427--41
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง22--4
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสูง-2--2
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด418--22
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเตี้ย3---3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างเตี้ย-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีสูงตามเกณฑ์114--15
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีค่อนข้างสูง-2--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีสูง-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----


140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT