วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย2,0231,939 -841,841 -981,932 911,902 -30
ระดับประถมศึกษา7,3477,098 -2496,946 -1526,820 -1266,705 -115
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น914857 -57827 -30784 -43753 -31
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 -570 -300 -430
รวม10,2849,894 -3909,614 -2809,536 -789,360 -176
ห้องเรียน690661 -29650 -11647 -3643 -4