วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย160156 -4148 -8148147 -1
ระดับประถมศึกษา482457 -25454 -3451 -3448 -3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4848484848
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม690661 -29650 -11647 -3643 -4