จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,9026,705753-9,360
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี9---9
4 ปี313---313
5 ปี860---860
6 ปี674318--992
7 ปี21962--983
8 ปี71,029--1,036
9 ปี81,141--1,149
10 ปี61,106--1,112
11 ปี41,199--1,203
12 ปี-83480-914
13 ปี-73204-277
14 ปี-26263-289
15 ปี-12165-177
16 ปี-333-36
17 ปี-25-7
18 ปี--2-2
19 ปี-----
20 ปี--1-1
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3710345-185
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี3---3
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี18---18
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี151--16
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี118--19
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-12--12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-22--22
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-12--12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-19--19
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-164-20
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-216-18
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-111-12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี--11-11
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี--2-2
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี--1-1
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1339--52
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี1---1
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี11---11
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี14--5
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-7--7
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-3--3
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-8--8
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-7--7
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-2--2
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-6--6
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1--1
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-1--1
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3650--86
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี4---4
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี19---19
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี134--17
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-8--8
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-9--9
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-4--4
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-9--9
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-11--11
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-3--3
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1--1
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-1--1
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2880--108
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี4---4
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี10---10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี73--10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี215--17
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี111--12
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี212--14
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี116--17
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี111--12
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-10--10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-2--2
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด306937-136
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร3 ปี1---1
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร4 ปี7---7
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร5 ปี8---8
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร6 ปี146--20
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร7 ปี-11--11
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร8 ปี-8--8
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร9 ปี-13--13
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร10 ปี-11--11
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร11 ปี-13--13
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร12 ปี-72-9
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร13 ปี--13-13
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร14 ปี--15-15
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร15 ปี--7-7
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2497--121
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี5---5
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี11---11
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี85--13
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-20--20
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-17--17
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-15--15
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-9--9
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-14--14
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-17--17
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด22149130-301
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี3---3
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี13---13
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี64--10
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-14--14
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-20--20
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-25--25
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-34--34
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-27--27
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-2411-35
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-134-35
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี--53-53
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี--27-27
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี--5-5
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2410166-191
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี5---5
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี8---8
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี116--17
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-9--9
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-9--9
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-14--14
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-14--14
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-23--23
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-2316-39
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-314-17
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี--19-19
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี--16-16
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี--1-1
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1452--66
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี1---1
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี12---12
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี12--3
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-8--8
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-7--7
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-10--10
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-9--9
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-11--11
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-4--4
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-1--1
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1145--56
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี2---2
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี5---5
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี41--5
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-10--10
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-8--8
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-6--6
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-11--11
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-4--4
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-4--4
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1--1
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1649--65
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี1---1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี11---11
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี42--6
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-6--6
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-7--7
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-8--8
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-10--10
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-13--13
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-3--3
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด49194--243
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี7---7
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี22---22
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี2015--35
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-16--16
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-28--28
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-34--34
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-40--40
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-38--38
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-20--20
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-2--2
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-1--1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด19--10
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี1---1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-1--1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-3--3
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-1--1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด4710536-188
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี6---6
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี21---21
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี146--20
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี417--21
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี120--21
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี114--15
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-15--15
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-12--12
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-92-11
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-44-8
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-514-19
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-29-11
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี--6-6
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-11-2
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด43133--176
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี3---3
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี25---25
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี154--19
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-15--15
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-24--24
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-20--20
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-20--20
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-23--23
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-20--20
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-3--3
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-4--4
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1646--62
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี1---1
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี5---5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี72--9
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี28--10
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-12--12
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-5--5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-5--5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี19--10
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-5--5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3073--103
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี5---5
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี11---11
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี146--20
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-16--16
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-13--13
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-13--13
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-10--10
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-8--8
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-7--7
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด844--52
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี2---2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี5---5
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี13--4
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-11--11
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-11--11
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-5--5
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-6--6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-6--6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-2--2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3997--136
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี3---3
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี18---18
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี142--16
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี218--20
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี110--11
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี119--20
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-9--9
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-22--22
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-17--17
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1555--70
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี4---4
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี4---4
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี74--11
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-4--4
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-9--9
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-8--8
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-9--9
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-14--14
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-6--6
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-1--1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2285--107
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี6---6
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี6---6
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี106--16
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-17--17
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-13--13
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-10--10
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-7--7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-16--16
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-14--14
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-2--2
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2111,092--1,303
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี30---30
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี100---100
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี8145--126
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-133--133
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-173--173
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-208--208
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-201--201
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-195--195
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-136--136
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-1--1
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2391,073--1,312
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี40---40
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี115---115
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี8462--146
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-178--178
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-172--172
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-193--193
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-173--173
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-184--184
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-107--107
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-4--4
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด258658-169
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี3---3
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี14---14
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี810--18
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-9--9
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-11--11
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-11--11
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-21--21
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-17--17
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-77-14
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี--16-16
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี--22-22
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี--12-12
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี--1-1
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1637--53
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี2---2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี7---7
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี71--8
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-7--7
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-4--4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-9--9
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-4--4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-3--3
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-3--3
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-4--4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-2--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1449--63
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี2---2
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี9---9
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี31--4
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-6--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-8--8
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-10--10
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-6--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-8--8
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-6--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-3--3
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-1--1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1546--61
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี10---10
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี52--7
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-4--4
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-9--9
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-8--8
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-16--16
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-6--6
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-1--1
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด4080--120
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี4---4
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี16---16
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี135--18
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี210--12
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี114--15
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี318--21
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี110--11
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-12--12
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-9--9
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-1--1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-1--1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด31112--143
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี3---3
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี12---12
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี164--20
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-15--15
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-18--18
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-19--19
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-12--12
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-18--18
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-12--12
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-7--7
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-3--3
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-2--2
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-2--2
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1672--88
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี2---2
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี9---9
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี55--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-10--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-16--16
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-11--11
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-10--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-10--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-10--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด5410744-205
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี3---3
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี23---23
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี111--12
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี78--15
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี318--21
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี114--15
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี421--25
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี216--18
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-172-19
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-613-19
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-318-21
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-210-12
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี--1-1
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-1--1
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2097--117
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี3---3
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี9---9
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี84--12
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-14--14
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-15--15
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-15--15
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-17--17
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-17--17
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-15--15
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2267--89
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี5---5
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี9---9
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี83--11
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-10--10
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-9--9
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-14--14
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-14--14
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-8--8
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-9--9
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2110752-180
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี2---2
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี9---9
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี105--15
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-13--13
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-14--14
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-16--16
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-20--20
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-24--24
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-137-20
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-210-12
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี--22-22
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี--12-12
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี--1-1
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1037--47
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี5---5
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี1---1
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี41--5
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-7--7
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-3--3
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-8--8
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-3--3
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-6--6
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-9--9
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2310856-187
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี3---3
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี12---12
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี86--14
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-10--10
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-15--15
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-20--20
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-18--18
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-14--14
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-244-28
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-114-15
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี--26-26
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี--9-9
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี--2-2
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี--1-1
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2359--82
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี6---6
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี8---8
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี92--11
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-9--9
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-6--6
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-5--5
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-7--7
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-14--14
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-13--13
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-3--3
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1449--63
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี2---2
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี6---6
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี62--8
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-7--7
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-8--8
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-9--9
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-10--10
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-7--7
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-5--5
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-1--1
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1042--52
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี3---3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี5---5
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี21--3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-5--5
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-5--5
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-8--8
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-8--8
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-10--10
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-5--5
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด3296--128
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี6---6
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี16---16
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี103--13
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-12--12
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-13--13
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-16--16
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-11--11
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-25--25
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-13--13
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-2--2
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-1--1
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1721--38
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี2---2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี8---8
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี7---7
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-2--2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-4--4
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-3--3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-8--8
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1019--29
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี2---2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี3---3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี3---3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี21--3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-5--5
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-2--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-3--3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-6--6
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-2--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด830--38
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี1---1
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี3---3
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี42--6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-4--4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-4--4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-5--5
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-3--3
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-9--9
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-3--3
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด3384--117
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี7---7
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี16---16
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี102--12
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-14--14
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-9--9
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-13--13
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-8--8
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-23--23
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-13--13
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-2--2
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1235--47
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี4---4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี5---5
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี31--4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-8--8
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-6--6
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-3--3
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-5--5
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-6--6
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-6--6
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด70227--297
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร4 ปี14---14
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร5 ปี29---29
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร6 ปี277--34
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร7 ปี-36--36
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร8 ปี-32--32
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร9 ปี-40--40
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร10 ปี-43--43
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร11 ปี-37--37
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร12 ปี-30--30
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร13 ปี-2--2
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด113--14
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร4 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร5 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร6 ปี1---1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร7 ปี-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร8 ปี-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร9 ปี-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร10 ปี-4--4
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร11 ปี-3--3
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร12 ปี-3--3
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร13 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1029--39
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี2---2
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี4---4
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี41--5
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-5--5
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-1--1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-8--8
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-3--3
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-5--5
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-6--6
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด53019-54
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี3---3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี23--5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-7--7
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-4--4
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-4--4
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-3--3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-5--5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-42-6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี--7-7
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--5-5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--5-5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด299544-168
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี6---6
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี14---14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี97--16
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-15--15
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-14--14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-21--21
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-14--14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-15--15
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-88-16
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-115-16
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--13-13
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--6-6
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี--2-2
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1447--61
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี1---1
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี5---5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี83--11
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-5--5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-12--12
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-6--6
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-5--5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-10--10
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-5--5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-1--1
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด-14--14
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-2--2
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-2--2
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด42120--162
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี6---6
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี27---27
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี87--15
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี123--24
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-21--21
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-17--17
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-15--15
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-23--23
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-13--13
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-1--1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด85278--363
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี24---24
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี33---33
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี2811--39
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-40--40
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-47--47
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-45--45
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-55--55
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-45--45
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-32--32
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-2--2
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-1--1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด297836-143
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี2---2
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี11---11
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี10---10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี63--9
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-13--13
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-15--15
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-11--11
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-12--12
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-13--13
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-102-12
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-19-10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--6-6
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--10-10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี--8-8
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี--1-1
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด136353-129
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี1---1
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี5---5
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี73--10
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-6--6
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-9--9
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-10--10
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-10--10
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-17--17
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-85-13
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี--17-17
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี--19-19
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี--12-12
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3042--72
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี2---2
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี9---9
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี7---7
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี123--15
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-6--6
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-10--10
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-9--9
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-4--4
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-5--5
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-3--3
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-2--2
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด185051-119
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี4---4
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี9---9
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี52--7
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-3--3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-5--5
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-12--12
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-9--9
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-11--11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-87-15
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี--15-15
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี--11-11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี--14-14
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี--2-2
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี--1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี--1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1654--70
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี3---3
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี11---11
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี25--7
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-4--4
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-7--7
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-8--8
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-10--10
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-12--12
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-7--7
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1--1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด134726-86
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี2---2
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี3---3
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี81--9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-9--9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-3--3
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-7--7
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-6--6
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-11--11
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-91-10
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-17-8
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--9-9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--5-5
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี--3-3
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี--1-1
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด43114--157
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี7---7
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี15---15
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี215--26
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-21--21
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-16--16
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-20--20
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-19--19
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-15--15
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-15--15
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-2--2
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-1--1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด930--39
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี1---1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี3---3
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี5---5
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-3--3
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-6--6
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-2--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-7--7
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-9--9
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-3--3
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1435--49
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี2---2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี8---8
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี4---4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-10--10
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-3--3
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-5--5
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-5--5
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-7--7
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-5--5
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1637--53
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี2---2
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี6---6
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี5---5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี31--4
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-9--9
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-6--6
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-3--3
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-5--5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-8--8
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-5--5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด418--22
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี1---1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี31--4
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-2--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-4--4
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-2--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-4--4
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-2--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----


140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT