ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

66

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

42

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

7

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

64

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

66

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

15

ตาราง

643

ห้องเรียน
-4
ตาราง

9,360

นักเรียน
-176
ตาราง
นร.ปฐมวัย

1,902

-30
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

6,705

-115
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

753

-31
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

40.99

O-NET ป.6

สพฐ. 37.70

3.29

ประเทศ 39.73

1.26

ตาราง

32.62

O-NET ม.3

สพฐ. 36.00

-3.38

ประเทศ 35.68

-3.06

ตาราง

41.56

NT ป.3 (พอใช้) -10.47

สพฐ. 52.07

-10.51

ประเทศ 52.50

-10.94

ตาราง

78.63

RT ป.1 (ดีมาก) 11

สพฐ. 77.22

1.41

ประเทศ 77.28

1.35

ตาราง

5

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

693

ครูและบุคลากร

สนง.
48
รร.
645
ตาราง

10

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

693

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ49 /74%
ปฐมวัย - ม.ต้น15 /23%
ประถมฯ2 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 42 /64%
ขนาดกลาง 22 /33%
ขนาดใหญ่ 2 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 42 /64%
ขนาดที่ 2 17 /26%
ขนาดที่ 3 3 /5%
ขนาดที่ 4 2 /3%
ขนาดที่ 5 2 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
  • นายพิริยะ ทองมนต์
  • นายปิยวุฒิ ศรีชนะ
  • นายยอดชาย ทึนหาร
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • กรกช กรกชงาม
66 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม

31 โรงเรียน

ตาราง
บางคนที

13 โรงเรียน

ตาราง
อัมพวา

22 โรงเรียน

ตาราง

7 เครือข่าย
กลุ่มชายทะเล

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มลาดใหญ่

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มลมทวน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มบางคนที

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสหมิตร

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเบญจรัตน์

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มอัมพวา

12 โรงเรียน

ตาราง
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT