ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

69

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
42
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
66
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
15
ดูข้อมูล

64

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

35.48

O-NET ป.6 -6.24

สพฐ. 36.18

-0.70

ประเทศ 37.99

-2.51

ดูข้อมูล

32.83

O-NET ม.3 -1.77

สพฐ. 36.52

-3.69

ประเทศ 36.30

-3.47

ดูข้อมูล

665

ห้องเรียน

-25
ดูข้อมูล

620

ครูและบุคลากร 2564

สนง.
65
รร.
555

21

เกษียณอายุ 2563

9,916

นักเรียน

-368
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
1,957
-66
นร.ประถมศึกษา
7,105
-242
นร.ม.ต้น
854
-60
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 51 /74%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 15 /22%
ประถมศึกษา /0%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 3 /4%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 42 /61%
ขนาดกลาง 25 /36%
ขนาดใหญ่ 2 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 42 /61%
ขนาดที่ 2 17 /25%
ขนาดที่ 3 5 /7%
ขนาดที่ 4 3 /4%
ขนาดที่ 5 2 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์
  • นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
  • นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • ยุพา อังคุตรานนท์
  • กรกช กรกชงาม
เมืองสมุทรสงคราม

31 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บางคนที

14 โรงเรียน

ดูข้อมูล
อัมพวา

24 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07