ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

66

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

41

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

7

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

63

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

66

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

15

ตาราง

646

ห้องเรียน
-4
ตาราง

9,509

นักเรียน
-105
ตาราง
นร.ปฐมวัย

1,935

94
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

6,797

-149
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

777

-50
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

5

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

693

ครูและบุคลากร

สนง.
48
รร.
645
ตาราง

10

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

693

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ48 /73%
ปฐมวัย - ม.ต้น15 /23%
ประถมฯ3 /5%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 41 /62%
ขนาดกลาง 23 /35%
ขนาดใหญ่ 2 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 41 /62%
ขนาดที่ 2 19 /29%
ขนาดที่ 3 1 /2%
ขนาดที่ 4 3 /5%
ขนาดที่ 5 2 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565-3
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 79 /32%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 5 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 131 /53%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 8 /3%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 3 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 17 /7%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
  • นายยอดชาย ทึนหาร
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • กรกช กรกชงาม
66 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม

31 โรงเรียน

ตาราง
บางคนที

13 โรงเรียน

ตาราง
อัมพวา

22 โรงเรียน

ตาราง

7 เครือข่าย
กลุ่มชายทะเล

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มลาดใหญ่

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มลมทวน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มบางคนที

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสหมิตร

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเบญจรัตน์

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มอัมพวา

12 โรงเรียน

ตาราง
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT