4,463

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน90520.28%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3698.27%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3638.13%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.39%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1974.41%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1593.56%
คณะกรรมการ1413.16%
โครงการในโรงเรียน1142.55%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1142.55%
ผลสอบ O-Net1022.29%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1002.24%
สถิติ/บริการ972.17%
ตารางจำแนก.เพศ972.17%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ972.17%
ภาพรวมระดับจังหวัด891.99%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน881.97%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง831.86%
รายงานบริหารงบประมาณ831.86%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น831.86%
แนวโน้ม จำนวน นร.731.64%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา711.59%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ711.59%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ551.23%
บุคลากรเกษียณอายุ551.23%
นร.จำแนกตามอายุ521.17%
นร.จำแนกตามความพิการ471.05%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา461.03%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง430.96%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน420.94%
ผลสอบ NT420.94%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส330.74%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด270.60%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด270.60%
นร.จำแนกตามสัญชาติ270.60%
ผลสอบ RT250.56%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ210.47%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง210.47%
ตรวจผลการเรียน นร.200.45%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.190.43%
นร.จำแนกตามศาสนา190.43%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.36%