สพป.สมุทรสงคราม.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1232245
2%
76:1
อนุบาล 2526452978
50%
7114:1
อนุบาล 3497431928
48%
6913:1
ระดับปฐมวัย1,0469051,951
20%
14713:1
ประถมศึกษาปีที่ 15765181,094
16%
7415:1
ประถมศึกษาปีที่ 25875141,101
16%
7515:1
ประถมศึกษาปีที่ 35715311,102
16%
7515:1
ประถมศึกษาปีที่ 46105461,156
17%
7615:1
ประถมศึกษาปีที่ 56185991,217
18%
7616:1
ประถมศึกษาปีที่ 66105531,163
17%
7516:1
ระดับประถมศึกษา3,5723,2616,833
71%
45115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 117996275
35%
1617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2143110253
32%
1616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3140122262
33%
1616:1
มัธยมศีกษาตอนต้น462328790
8%
4816:1
รวมทั้งสิ้น5,0804,4949,574
100%
64615:1