จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,9516,833790-9,574
ไทย1,8026,585775-9,162
กัมพูชา3161-20
เกาหลีใต้-----
จีน-2--2
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา9515414-263
ฟิลิปปิน-1--1
มาเลเซีย-----
ลาว17--8
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ533--38
อื่นๆ4535--80
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3510657-198
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย319656-183
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา16--7
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา121-4
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ22--4
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1935--54
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1734--51
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา21--3
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3063--93
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย2961--90
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-2--2
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว1---1
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2086--106
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1170--81
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา39--12
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ67--13
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด386739-144
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรไทย386739-144
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรจีน-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเมียนมา-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรลาว-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2397--120
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย2397--120
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด24168137-329
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย24167137-328
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา-1--1
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2911760-206
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย2811159-198
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา131-5
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-1--1
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-2--2
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1451--65
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย1447--61
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา-4--4
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1639--55
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1539--54
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา1---1
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1348--61
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1238--50
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-5--5
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-4--4
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ11--2
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด52209--261
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย51204--255
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-1--1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-2--2
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ11--2
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด212--14
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย212--14
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด438742-172
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย255936-120
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา7166-29
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-1--1
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-6--6
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ115--16
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด50120--170
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย43115--158
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-1--1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา64--10
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ1---1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2338--61
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย1338--51
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ10---10
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3372--105
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย3372--105
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2040--60
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย1937--56
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา13--4
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3292--124
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2786--113
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา54--9
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-1--1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2165--86
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2064--84
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา-1--1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ1---1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2484--108
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2173--94
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา29--11
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ12--3
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2141,134--1,348
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2131,132--1,345
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา1---1
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2401,071--1,311
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย2401,068--1,308
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา-1--1
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด289863-189
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย289863-189
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1336--49
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย1331--44
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา-3--3
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1246--58
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย1143--54
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา12--3
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-1--1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1447--61
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย1341--54
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา15--6
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-1--1
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด4276--118
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย2971--100
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา1---1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา93--12
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-1--1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ3---3
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด29111--140
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย23105--128
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา56--11
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ1---1
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2265--87
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย2164--85
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-1--1
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา1---1
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด3710947-193
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย179346-156
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา20161-37
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2899--127
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย2798--125
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา1---1
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว-1--1
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2469--93
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย2469--93
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2811151-190
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย2710651-184
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-2--2
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา-2--2
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ11--2
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1541--56
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย1437--51
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว-3--3
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ11--2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2310862-193
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย2210761-190
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา1-1-2
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-1--1
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2065--85
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย2064--84
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1546--61
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย1543--58
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา-3--3
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1249--61
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย840--48
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-1--1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา23--5
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ25--7
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด23112--135
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย23110--133
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-2--2
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด923--32
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย314--17
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา43--7
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ14--5
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ12--3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด421--25
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย318--21
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา13--4
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1236--48
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย1032--42
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา23--5
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด3484--118
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย2774--101
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-1--1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา67--13
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ1---1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1233--45
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีไทย1233--45
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีจีน-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเมียนมา-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีลาว-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด69233--302
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรไทย67232--299
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรกัมพูชา-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรจีน-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเมียนมา2---2
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรลาว-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด-16--16
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรไทย-16--16
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรกัมพูชา-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรจีน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเนปาล-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรปากีสถาน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเมียนมา-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรมาเลเซีย-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรลาว-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเวียดนาม-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรศรีลังกา-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรสิงคโปร์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอินเดีย-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1133--44
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย1133--44
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด93321-63
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย93220-61
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-1--1
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา--1-1
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด349038-162
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย339038-161
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1747--64
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย1745--62
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด-18--18
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย-18--18
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด43113--156
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาไทย42109--151
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-3--3
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-1--1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด85279--364
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย84276--360
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-1--1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา12--3
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด327339-144
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย297138-138
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา321-6
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด166944-129
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย166843-127
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา--1-1
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-1--1
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3138--69
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย3036--66
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา11--2
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด175759-133
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย135058-121
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา--1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา26--8
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ21--3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1557--72
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย1556--71
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด164931-96
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย144730-91
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา1---1
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา121-4
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด44117--161
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาไทย43113--156
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-1--1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-3--3
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ1---1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด639--45
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย637--43
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-1--1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-1--1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1730--47
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย1730--47
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1334--47
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีไทย1334--47
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีจีน-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเมียนมา-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีลาว-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด518--23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีไทย410--14
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีกัมพูชา-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีจีน-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเนปาล-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีปากีสถาน-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเมียนมา18--9
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีมาเลเซีย-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีลาว-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเวียดนาม-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีศรีลังกา-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีสิงคโปร์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอินเดีย-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----


140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT