ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 46.47 23.36 30.26 27.01 31.78
2561 53.84 7.37 25.43 2.07 33.18 2.92 25.96 -1.05 34.60 2.82
2562 53.22 -0.62 21.58 -3.85 27.85 -5.33 28.64 2.68 32.83 -1.77
2563 51.46 -1.76 19.51 -2.07 28.56 0.71 31.80 3.16 32.83
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT