จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6342,694546-3,874
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-4--4
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน6342,685545-3,864
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า-21-3
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1--1
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3410456-194
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน3410456-194
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1633--49
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน1633--49
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด243--45
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน243--45
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด634--40
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน634--40
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด356339-137
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน356339-137
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1769--86
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน1769--86
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15375-129
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน15275-128
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-1--1
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด135228-93
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน135228-93
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด630--36
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน630--36
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1639--55
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน1639--55
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด746--53
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน746--53
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-57--57
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-57--57
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-9--9
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-9--9
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด235518-96
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน235518-96
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44102--146
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน44102--146
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1434--48
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน1434--48
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3268--100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน3268--100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12--12
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน-12--12
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด225--27
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน224--26
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด119--20
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน119--20
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-63--63
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน-63--63
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด155--56
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน154--55
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด150--51
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน150--51
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22422-48
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน22322-47
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1235--47
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน1234--46
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด527--32
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน527--32
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16--7
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน16--7
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด236--38
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน236--38
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด468--72
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน468--72
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน-21--21
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3710947-193
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน3710947-193
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด950--59
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน950--59
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด135--36
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน135--36
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด278544-156
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน278544-156
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1441--55
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน1441--55
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2310862-193
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน2310862-193
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด733--40
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน733--40
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด213--15
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน213--15
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด722--29
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน721--28
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด132--33
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน131--32
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า-1--1
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10--10
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน-10--10
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด416--20
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน415--19
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1236--48
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน1236--48
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด538--43
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน538--43
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด516--21
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กยากจน516--21
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-46--46
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กยากจน-46--46
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-16--16
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กยากจน-16--16
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรกำพร้า-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด313--16
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน313--16
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-32-5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน-32-5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด338437-154
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน338437-154
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1742--59
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน1742--59
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-18--18
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน-18--18
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1886--104
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน1885--103
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด192--93
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน192--93
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด104935-94
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน104935-94
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3114-45
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-3114-45
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2638--64
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน2638--64
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด82942-79
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน82941-78
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า--1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-30--30
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-30--30
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด61125-42
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน61125-42
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4054--94
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน4054--94
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด425--29
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน425--29
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1425--39
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน1425--39
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6--6
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กยากจน-6--6
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด316--19
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กยากจน316--19
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีกำพร้า-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----


140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT