จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8243,092311-4,227
เดินเท้า-195-24
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6972,443189-3,329
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ127628117-872
จักรยานยืมเรียน-2--2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13026-57
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า--1-1
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12918-48
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17-8
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1235--47
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1235--47
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1113-15
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-53-8
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1127--38
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1122--33
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.238764-174
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า--2-2
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ234941-113
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3821-59
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.264531-102
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-2--2
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ213425-80
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ596-20
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.411--15
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47--11
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1881--99
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-1--1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1747--64
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133--34
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7198-34
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-1--1
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ717-15
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-171-18
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1025--35
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ917--26
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.412--16
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311--14
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1623--39
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1622--38
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-1--1
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1123--34
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ821--29
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.138--21
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ138--21
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1137--48
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1130--41
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63766--829
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-1--1
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54590--644
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9175--184
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.168854--1,022
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-1--1
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ137774--911
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3179--110
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.213519-75
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18278-53
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3811-22
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38--11
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22--22
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-39--39
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-2--2
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31--31
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2336--59
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2329--52
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114--15
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.92317-49
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8177-32
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1610-17
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1643--59
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-3--3
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1631--47
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45--9
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44--8
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1419-24
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-413-17
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-6-7
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54--9
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121943-74
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121831-61
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112-13
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2025--45
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-1--1
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2022--42
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.226--28
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125--26
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2034--54
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1930--49
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51--6
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5---5
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35--8
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--6
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.79--16
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79--16
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1331--44
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-1--1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1129--40
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.65--11
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเดินเท้า-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5189--140
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4982--131
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเดินเท้า-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28--10
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28--10
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-52-7
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า--1-1
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51-6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33653-101
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-3--3
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30282-60
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3341-38
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42--6
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.919--28
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ616--22
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--6
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62145--207
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5696--152
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ649--55
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.162526-67
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13169-38
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3917-29
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.153823-76
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10288-46
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51015-30
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-20--20
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.72922-58
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-1--1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ72716-50
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16-7
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.224--26
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-1--1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ220--22
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-105-15
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า--1-1
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-93-12
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4264--106
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1527--42
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2737--64
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.411--15
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ210--12
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42--6
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเดินเท้า-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42--6
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเดินเท้า-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์-----


140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT