วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย2,1372,023 -1141,939 -841,841 -981,951 110
ระดับประถมศึกษา7,5907,347 -2437,098 -2496,946 -1526,833 -113
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,004914 -90857 -57827 -30790 -37
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 -900 -570 -300
รวม10,73110,284 -4479,894 -3909,614 -2809,574 -40
ห้องเรียน701690 -11661 -29650 -11646 -4