วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย161160 -1156 -4148 -8147 -1
ระดับประถมศึกษา492482 -10457 -25454 -3451 -3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4848484848
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม701690 -11661 -29650 -11646 -4