จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,9516,833790-9,574
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี15---15
4 ปี336---336
5 ปี953---953
6 ปี588345--933
7 ปี31989--1,020
8 ปี201,121--1,141
9 ปี51,099--1,104
10 ปี11,182--1,183
11 ปี11,212--1,213
12 ปี178264-847
13 ปี-68255-323
14 ปี-19255-274
15 ปี-10187-197
16 ปี-427-31
17 ปี-21-3
18 ปี-----
19 ปี--1-1
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3510657-198
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี4---4
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี14---14
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี164--20
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี111--12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-23--23
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-12--12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-19--19
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-22--22
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-138-21
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี--12-12
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-216-18
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี--16-16
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี--5-5
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1935--54
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี8---8
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี5---5
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี62--8
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-3--3
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-8--8
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-7--7
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-2--2
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-8--8
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-4--4
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-1--1
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3063--93
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี7---7
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี18---18
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี54--9
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-11--11
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-5--5
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-11--11
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-13--13
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-9--9
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-7--7
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-3--3
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2086--106
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี2---2
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี7---7
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี68--14
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี19--10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี310--13
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-16--16
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี19--10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-23--23
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-9--9
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-2--2
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด386739-144
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร3 ปี2---2
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร4 ปี9---9
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร5 ปี17---17
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร6 ปี102--12
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร7 ปี-8--8
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร8 ปี-13--13
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร9 ปี-11--11
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร10 ปี-12--12
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร11 ปี-8--8
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร12 ปี-13--13
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร13 ปี--14-14
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร14 ปี--12-12
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร15 ปี--13-13
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2397--120
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี4---4
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี13---13
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี613--19
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-16--16
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-16--16
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-9--9
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-14--14
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-16--16
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-13--13
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด24168137-329
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี6---6
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี10---10
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี76--13
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี118--19
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-25--25
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-34--34
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-25--25
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-32--32
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-249-33
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-450-54
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี--41-41
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี--35-35
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี--2-2
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2911760-206
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี2---2
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี18---18
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี92--11
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-9--9
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-13--13
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-18--18
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-24--24
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-36--36
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-153-18
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี--20-20
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี--19-19
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี--16-16
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี--1-1
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี--1-1
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1451--65
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี3---3
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี4---4
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี72--9
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-5--5
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-9--9
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-9--9
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-9--9
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-9--9
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-8--8
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1639--55
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี2---2
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี5---5
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี91--10
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-7--7
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-5--5
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-10--10
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-4--4
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-7--7
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-4--4
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1--1
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1348--61
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี5---5
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี4---4
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี42--6
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-6--6
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-8--8
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-8--8
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-12--12
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-5--5
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-6--6
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด52209--261
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี4---4
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี37---37
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี109--19
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-27--27
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี136--37
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-40--40
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-40--40
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-31--31
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-23--23
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1--1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-2--2
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด212--14
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี1---1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี1---1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-3--3
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-3--3
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด438742-172
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี6---6
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี16---16
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี132--15
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี515--20
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี113--14
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี210--12
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-11--11
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-11--11
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-91-10
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-1212-24
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-216-18
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี--11-11
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-22-4
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด50120--170
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี12---12
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี21---21
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี153--18
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี221--23
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-21--21
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-18--18
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-21--21
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-20--20
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-10--10
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-5--5
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-1--1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2338--61
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี3---3
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี6---6
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี112--13
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี112--13
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี13--4
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี15--6
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-8--8
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-5--5
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-3--3
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3372--105
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี2---2
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี20---20
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี116--17
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-14--14
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-13--13
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-10--10
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-10--10
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-14--14
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-5--5
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2040--60
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี4---4
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี7---7
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี93--12
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-11--11
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-4--4
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-7--7
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-6--6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-6--6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-3--3
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3292--124
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี7---7
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี11---11
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี1210--22
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-9--9
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี217--19
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-7--7
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-20--20
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-20--20
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-8--8
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-1--1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2165--86
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี1---1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี14---14
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี42--6
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี110--11
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี110--11
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-10--10
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-14--14
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-10--10
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-8--8
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-1--1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2484--108
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี3---3
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี11---11
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี107--17
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-13--13
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-10--10
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-7--7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-16--16
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-21--21
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-10--10
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2141,134--1,348
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี42---42
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี107---107
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี6542--107
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-161--161
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-193--193
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-199--199
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-194--194
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-204--204
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-138--138
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-2--2
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-1--1
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2401,071--1,311
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี34---34
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี133---133
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี7370--143
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-172--172
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-196--196
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-173--173
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-186--186
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-152--152
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-120--120
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-2--2
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด289863-189
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี6---6
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี18---18
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี45--9
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-12--12
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-11--11
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-22--22
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-15--15
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-16--16
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-154-19
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-219-21
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี--21-21
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี--16-16
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี--3-3
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1336--49
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี2---2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี8---8
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี32--5
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-2--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-8--8
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-4--4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-4--4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-5--5
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-7--7
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-2--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-2--2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1246--58
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี2---2
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี6---6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี42--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-6--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-7--7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-7--7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-6--6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-10--10
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-7--7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-1--1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี-----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1447--61
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี3---3
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี5---5
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี44--8
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี27--9
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-9--9
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-13--13
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-6--6
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-3--3
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-5--5
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด4276--118
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี9---9
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี18---18
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี93--12
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี311--14
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี217--19
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี19--10
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-12--12
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-12--12
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-10--10
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-1--1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-1--1
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด29111--140
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี4---4
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี16---16
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี67--13
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี316--19
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-19--19
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-11--11
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-18--18
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-13--13
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-12--12
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-6--6
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-2--2
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-5--5
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-2--2
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2265--87
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี2---2
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี12---12
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี74--11
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี114--15
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-11--11
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-7--7
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-10--10
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-11--11
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-8--8
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี-----
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด3710947-193
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี10---10
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี10---10
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี64--10
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี417--21
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี511--16
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-21--21
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-17--17
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี119--20
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี1117-19
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-617-23
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-214-16
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี--7-7
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-12-3
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี-----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2899--127
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี4---4
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี13---13
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี102--12
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-14--14
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-14--14
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี117--18
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-15--15
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-22--22
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-13--13
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-2--2
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2469--93
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี5---5
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี11---11
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี72--9
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี19--10
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-15--15
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-15--15
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-8--8
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-12--12
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-8--8
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2811151-190
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี4---4
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี16---16
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี68--14
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี211--13
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-17--17
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-20--20
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-22--22
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-20--20
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-113-14
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-220-22
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี--19-19
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี--8-8
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี--1-1
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1541--56
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี2---2
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี3---3
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี6---6
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี43--7
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-4--4
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-11--11
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-3--3
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-7--7
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-12--12
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-1--1
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2310862-193
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี4---4
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี13---13
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี64--10
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-15--15
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-17--17
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-18--18
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-12--12
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-29--29
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-135-18
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี--27-27
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี--18-18
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี--10-10
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี--2-2
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2065--85
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี2---2
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี11---11
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี71--8
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-6--6
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-5--5
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-8--8
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-14--14
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-20--20
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-11--11
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1546--61
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี8---8
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี62--8
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี17--8
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-9--9
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-11--11
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-7--7
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-6--6
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-4--4
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1249--61
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี4---4
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี3---3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี52--7
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-5--5
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-10--10
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-7--7
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-10--10
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-9--9
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-5--5
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-1--1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด23112--135
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี4---4
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี13---13
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี66--12
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-13--13
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-17--17
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-12--12
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-26--26
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-20--20
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-14--14
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-4--4
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด923--32
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี1---1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี8---8
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-2--2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-3--3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-2--2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-6--6
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-4--4
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-4--4
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด421--25
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี2---2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี2---2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-5--5
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-3--3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-5--5
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-5--5
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1236--48
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี7---7
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี51--6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-4--4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-6--6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-3--3
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-9--9
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-9--9
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-4--4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด3484--118
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี7---7
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี14---14
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี114--15
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-9--9
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี212--14
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-11--11
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-24--24
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-18--18
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-5--5
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-1--1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1233--45
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี2---2
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี5---5
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี53--8
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-5--5
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-5--5
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-5--5
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-6--6
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-7--7
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-2--2
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด69233--302
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร4 ปี9---9
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร5 ปี33---33
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร6 ปี268--34
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร7 ปี135--36
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร8 ปี-37--37
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร9 ปี-43--43
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร10 ปี-36--36
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร11 ปี-41--41
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร12 ปี-30--30
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร13 ปี-3--3
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด-16--16
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร2 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร3 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร4 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร5 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร6 ปี-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร7 ปี-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร8 ปี-1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร9 ปี-4--4
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร10 ปี-3--3
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร11 ปี-6--6
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร12 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร13 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร14 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร15 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร16 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร17 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร18 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร19 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปี-----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1133--44
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี1---1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี5---5
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี52--7
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-1--1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-8--8
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-3--3
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-5--5
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-9--9
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-5--5
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด93321-63
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี1---1
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี5---5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี33--6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-4--4
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-3--3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-4--4
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-5--5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-6--6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-81-9
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี--6-6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--10-10
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--3-3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี--1-1
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด349038-162
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี6---6
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี19---19
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี96--15
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-13--13
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-19--19
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-14--14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-14--14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-13--13
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-105-15
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-113-14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--7-7
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--13-13
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1747--64
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี2---2
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี12---12
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี23--5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี111--12
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-5--5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-4--4
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-10--10
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-10--10
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-4--4
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด-18--18
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี-1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-2--2
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-3--3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด43113--156
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี8---8
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี17---17
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี184--22
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-23--23
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-19--19
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-16--16
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-24--24
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-19--19
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-8--8
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด85279--364
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี17---17
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี38---38
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี3012--42
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-47--47
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-48--48
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-54--54
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-45--45
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-47--47
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-23--23
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-2--2
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-1--1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด327339-144
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี6---6
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี9---9
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี10---10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี75--12
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-14--14
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-10--10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-9--9
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-14--14
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-13--13
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-83-11
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี--6-6
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--15-15
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--14-14
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี--1-1
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด166944-129
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี11---11
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี52--7
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-9--9
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-10--10
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-10--10
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-16--16
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-13--13
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-95-14
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี--17-17
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี--14-14
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี--7-7
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี--1-1
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด3138--69
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี3---3
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี8---8
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี17---17
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี33--6
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-10--10
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-9--9
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-5--5
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-6--6
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-3--3
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-2--2
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4--4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1--1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด175759-133
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี1---1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี7---7
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี5---5
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี21--3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-6--6
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี211--13
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-9--9
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-11--11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-14--14
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-47-11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี--12-12
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-127-28
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี--9-9
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี--3-3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี--1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1557--72
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี3---3
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี7---7
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี5---5
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-7--7
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-8--8
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-13--13
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-11--11
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-11--11
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-6--6
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-1--1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี-----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด164931-96
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี2---2
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี9---9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี55--10
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-4--4
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-7--7
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-6--6
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-12--12
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-10--10
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-53-8
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี--10-10
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--6-6
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--9-9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี--3-3
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด44117--161
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี4---4
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี27---27
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี139--22
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-18--18
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-22--22
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-19--19
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-15--15
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-19--19
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-14--14
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-1--1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด639--45
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี1---1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี4---4
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี11--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-6--6
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-2--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-8--8
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-8--8
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-7--7
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-7--7
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1730--47
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี4---4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี4---4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี91--10
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-2--2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-5--5
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-4--4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-7--7
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-7--7
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-4--4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี-----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1334--47
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี1---1
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี4---4
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี4---4
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี45--9
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-5--5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-3--3
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-5--5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-7--7
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-7--7
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-2--2
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด518--23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี4---4
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี11--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-5--5
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-2--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-3--3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-2--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-3--3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี-1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี-----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป-----


140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT