สถิติ/บริการ

695

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา11816.98%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด8412.09%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง7110.22%
โครงการในโรงเรียน628.92%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง476.76%
ผลสอบ O-Net456.47%
สถิติ/บริการ446.33%
คณะกรรมการ415.90%
แนวโน้ม จำนวน นร.304.32%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน294.17%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกตามอายุ233.31%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส233.31%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน192.73%
นร.จำแนกตามความพิการ172.45%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.131.87%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน111.58%
นร.จำแนกตามสัญชาติ71.01%
นร.จำแนกตามศาสนา50.72%
รายงานบริหารงบประมาณ20.29%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา20.29%
บุคลากรเกษียณอายุ10.14%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ10.14%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน