จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,8586,9388259,621
พุทธ1,8356,8678069,508
อิสลาม17521887
คริสต์113-14
ซิกส์-2-2
พราหมณ์/ฮินดู--11
อื่นๆ54-9
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3211759208
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ2911659204
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม1--1
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ21-3
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1438-52
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พุทธ1338-51
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ1--1
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1770-87
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พุทธ1770-87
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2679-105
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พุทธ2679-105
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรพุทธ337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด29177144350
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ29174144347
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม-3-3
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2613272230
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพุทธ2613271229
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอิสลาม--11
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลคริสต์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซิกส์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพราหมณ์/ฮินดู----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1647-63
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพุทธ1647-63
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอิสลาม----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลคริสต์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซิกส์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพราหมณ์/ฮินดู----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1547-62
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พุทธ1546-61
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม-1-1
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1353-66
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พุทธ1253-65
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด49215-264
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พุทธ49214-263
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด514-19
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พุทธ514-19
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด397947165
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพุทธ397847164
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอิสลาม-1-1
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลคริสต์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซิกส์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพราหมณ์/ฮินดู----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด41130-171
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพุทธ41129-170
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอิสลาม----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลคริสต์-1-1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซิกส์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพราหมณ์/ฮินดู----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1537-52
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพุทธ1537-52
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอิสลาม----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลคริสต์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซิกส์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพราหมณ์/ฮินดู----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2674-100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ2673-99
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม-1-1
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2340-63
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ2340-63
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3185-116
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ3184-115
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม-1-1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2465-89
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ2465-89
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3087-117
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ3087-117
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2161,134-1,350
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ2161,125-1,341
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม-7-7
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์-2-2
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2381,052-1,290
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพุทธ2371,048-1,285
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอิสลาม-1-1
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลคริสต์-2-2
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซิกส์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพราหมณ์/ฮินดู----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ11-2
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2710163191
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ2710163191
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด839-47
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ839-47
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1850-68
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพุทธ1850-68
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอิสลาม----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนคริสต์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซิกส์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนพราหมณ์/ฮินดู----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1653-69
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ1651-67
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม-2-2
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2481-105
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ2481-105
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2899-127
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ2897-125
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม-2-2
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2364-87
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พุทธ2363-86
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อิสลาม-1-1
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่คริสต์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซิกส์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่พราหมณ์/ฮินดู----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด3110649186
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพุทธ3110648185
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอิสลาม----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลคริสต์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซิกส์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลพราหมณ์/ฮินดู--11
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด21116-137
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพุทธ21113-134
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีคริสต์-3-3
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1873-91
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพุทธ1873-91
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด3210451187
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพุทธ3210451187
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพุทธ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1238-50
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรพุทธ1238-50
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2711359199
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพุทธ2711359199
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1573-88
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพุทธ1573-88
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีคริสต์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1842-60
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพุทธ1842-60
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1848-66
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพุทธ1845-63
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอิสลาม-3-3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีคริสต์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด28114-142
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพุทธ28114-142
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด324-27
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพุทธ324-27
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีคริสต์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด320-23
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพุทธ320-23
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีคริสต์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1037-47
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพุทธ1036-46
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีคริสต์-1-1
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2679-105
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพุทธ2678-104
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีคริสต์-1-1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1535-50
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีพุทธ1535-50
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีคริสต์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด58247-305
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรพุทธ57244-301
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอิสลาม11-2
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรคริสต์-2-2
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด318-21
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรพุทธ318-21
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอิสลาม----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรคริสต์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรซิกส์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรพราหมณ์/ฮินดู----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด634-40
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ534-39
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์1--1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด10352671
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ10352671
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด309538163
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ309538163
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1652-68
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ1651-67
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม-1-1
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด223-25
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ222-24
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์-1-1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด38112-150
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ38112-150
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด90284-374
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ89282-371
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม1--1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์-2-2
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด306652148
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ16423694
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม14241654
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด156841124
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พุทธ156841124
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2731-58
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พุทธ2731-58
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พุทธ-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด135644113
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พุทธ135343109
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม-213
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1559-74
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พุทธ1558-73
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อิสลาม----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์คริสต์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซิกส์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์พราหมณ์/ฮินดู----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-1-1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด16493398
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ16493398
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด34115-149
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ34115-149
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด753-60
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ753-60
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1333-46
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาพุทธ1333-46
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอิสลาม----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาคริสต์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาซิกส์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาพราหมณ์/ฮินดู----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1639-55
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีพุทธ1639-55
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีคริสต์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด617-23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีพุทธ617-23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอิสลาม----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีคริสต์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีซิกส์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีพราหมณ์/ฮินดู----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07