จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,8586,9388259,621
ไทย1,7576,7698139,339
กัมพูชา516122
เกาหลีใต้----
จีน-2-2
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา5912011190
ฟิลิปปิน-1-1
มาเลเซีย----
ลาว-3-3
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ1418-32
อื่นๆ239-32
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3211759208
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2811058196
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา15-6
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา1214
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ2--2
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1438-52
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1337-50
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา11-2
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1770-87
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1768-85
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-2-2
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2679-105
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1970-89
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา28-10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ51-6
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรไทย337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรจีน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเมียนมา----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรลาว----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด29177144350
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย29176144349
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา-1-1
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2613272230
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย2312972224
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา22-4
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-1-1
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ1--1
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1647-63
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย1644-60
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา-3-3
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1547-62
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1447-61
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา1--1
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1353-66
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย1045-55
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา14-5
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ13-4
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ11-2
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด49215-264
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย47212-259
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ2--2
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด514-19
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไทย514-19
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด397947165
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย255542122
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา-1-1
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา821534
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน-1-1
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ51-6
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ1--1
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด41130-171
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย38124-162
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน-1-1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา34-7
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว-1-1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1537-52
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย1537-52
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2674-100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2674-100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2340-63
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2140-61
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา1--1
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา1--1
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3185-116
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2883-111
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา32-5
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2465-89
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2365-88
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา1--1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3087-117
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2677-103
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา110-11
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ3--3
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2161,134-1,350
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย2151,129-1,344
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา-1-1
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา1--1
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ-4-4
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2381,052-1,290
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย2371,051-1,288
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา1--1
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2710163191
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย2710163191
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด839-47
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย837-45
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา-1-1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1850-68
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไทย1449-63
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกัมพูชา----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเกาหลีใต้----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจีน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนซาอุดีอาระเบีย----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนญี่ปุ่น----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเนปาล----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนปากีสถาน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเมียนมา31-4
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนฟิลิปปิน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมาเลเซีย----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนลาว----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเวียดนาม----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนศรีลังกา----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนสิงคโปร์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินเดีย----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอินโดนีเซีย----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ1--1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1653-69
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย1448-62
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา24-6
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว-1-1
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2481-105
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย2079-99
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา2--2
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา21-3
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2899-127
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย2893-121
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-1-1
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา-5-5
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2364-87
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไทย2263-85
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กัมพูชา-1-1
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เกาหลีใต้----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จีน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ซาอุดีอาระเบีย----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ญี่ปุ่น----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เนปาล----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ปากีสถาน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เมียนมา1--1
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ฟิลิปปิน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มาเลเซีย----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ลาว----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เวียดนาม----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ศรีลังกา----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่สิงคโปร์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินเดีย----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อินโดนีเซีย----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด3110649186
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไทย239449166
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกัมพูชา----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเกาหลีใต้----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจีน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลซาอุดีอาระเบีย----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลญี่ปุ่น----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเนปาล----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลปากีสถาน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเมียนมา812-20
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลฟิลิปปิน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมาเลเซีย----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลลาว----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเวียดนาม----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลศรีลังกา----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลสิงคโปร์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินเดีย----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอินโดนีเซีย----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด21116-137
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย21116-137
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1873-91
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย1873-91
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด3210451187
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย3110151183
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-2-2
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา-1-1
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ1--1
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1238-50
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย1138-49
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ1--1
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2711359199
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย2611159196
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา11-2
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ-1-1
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1573-88
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย1573-88
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1842-60
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย1740-57
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา12-3
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1848-66
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย1345-58
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-1-1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา22-4
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ3--3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด28114-142
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไทย28112-140
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกัมพูชา-2-2
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจีน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเมียนมา----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรลาว----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด324-27
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย117-18
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา13-4
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ11-2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-3-3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด320-23
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย317-20
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา-3-3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1037-47
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย931-40
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา15-6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2679-105
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไทย2270-92
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกัมพูชา-1-1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจีน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเมียนมา25-7
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีลาว----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ22-4
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ-1-1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1535-50
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีไทย1534-49
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีจีน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเมียนมา-1-1
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีลาว----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด58247-305
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรไทย57247-304
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรจีน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเมียนมา----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรลาว----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด318-21
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรไทย218-20
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรกัมพูชา----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเกาหลีใต้----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรจีน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรซาอุดีอาระเบีย----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรญี่ปุ่น----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเนปาล----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรปากีสถาน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเมียนมา1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรฟิลิปปิน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรมาเลเซีย----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรลาว----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเวียดนาม----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรศรีลังกา----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรสิงคโปร์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอินเดีย----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอินโดนีเซีย----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด634-40
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย634-40
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด10352671
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย9352569
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา1--1
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา--11
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด309538163
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย299538162
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1652-68
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย1652-68
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด223-25
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย223-25
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด38112-150
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย38109-147
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-2-2
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ-1-1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด90284-374
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย89283-372
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน-1-1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา1--1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด306652148
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย306551146
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-112
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด156841124
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย156739121
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา--22
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ-1-1
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2731-58
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย2630-56
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา1--1
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด135644113
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย115442107
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา--11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา-112
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ21-3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1559-74
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไทย1459-73
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กัมพูชา----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เกาหลีใต้----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จีน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ซาอุดีอาระเบีย----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ญี่ปุ่น----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เนปาล----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ปากีสถาน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เมียนมา----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ฟิลิปปิน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มาเลเซีย----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ลาว----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เวียดนาม----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ศรีลังกา----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์สิงคโปร์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินเดีย----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อินโดนีเซีย----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด16493398
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย16473396
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-2-2
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด34115-149
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย33113-146
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา-2-2
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ1--1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด753-60
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย553-58
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา1--1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ1--1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1333-46
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาไทย1333-46
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวากัมพูชา----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเกาหลีใต้----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาจีน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาซาอุดีอาระเบีย----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาญี่ปุ่น----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเนปาล----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาปากีสถาน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเมียนมา----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาฟิลิปปิน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวามาเลเซีย----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาลาว----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเวียดนาม----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาศรีลังกา----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาสิงคโปร์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินเดีย----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอินโดนีเซีย----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1639-55
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีไทย1639-55
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีจีน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเมียนมา----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีลาว----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด617-23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีไทย213-15
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีกัมพูชา----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเกาหลีใต้----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีจีน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีซาอุดีอาระเบีย----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีญี่ปุ่น----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเนปาล----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีปากีสถาน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเมียนมา44-8
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีฟิลิปปิน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีมาเลเซีย----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีลาว----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเวียดนาม----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีศรีลังกา----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีสิงคโปร์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอินเดีย----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอินโดนีเซีย----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่ปรากฎสัญชาติ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07