โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน 2 โรงเรียน
10เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 4 โรงเรียน
11เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ) 22 โรงเรียน
12เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 25 โรงเรียน
13เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน 35 โรงเรียน
14เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 1 โรงเรียน
15เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน 36 โรงเรียน
16เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 2 โรงเรียน
17เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน 51 โรงเรียน
18เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
19เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น
2เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้ กศน. ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน 3 โรงเรียน
21โครงการอิสลามศึกษา
22โครงการประสานความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
23โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ 2 โรงเรียน
24โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก
25โครงการโรงเรียนสีขาว 31 โรงเรียน
26โครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
27โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนหลักมีโรงเรียนเข้ามารวม 1 โรงเรียน
28โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่มารวม 3 โรงเรียน
29เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ 1 โรงเรียน
3เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
30เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 1 โรงเรียน
31โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ 14 โรงเรียน
32โครงการ Education Hub
33โครงการ To be number one 10 โรงเรียน
34โครงการ Sister School
35โครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า
36โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 28 โรงเรียน
37โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
38โครงการยุวฑูตความดี เฉลิมพระเกียรติ 1 โรงเรียน
39โครงการอาหารกลางวันประเภท 1 10 โรงเรียน
4เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ 22 โรงเรียน
40โครงการอาหารกลางวันประเภท 2 5 โรงเรียน
41โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.1
42โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
43โครงการโรงเรียนสุจริต 20 โรงเรียน
44เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
46เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 4 โรงเรียน
47เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน
48โครงการ EP (English Program)
49โครงการ IP (Intensive Program)
5เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
50โครงการ MEP (Mini English Program) 1 โรงเรียน
51โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารของ สพฐ. พ.ศ. 2551-2554 ตามมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551
52โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE) 2 โรงเรียน
53โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School 1 โรงเรียน
54ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
55โครงการปฏิรูปสู่การปฏิบัติ
56โรงเรียน Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN
57โรงเรียน Buffer School ในโครงการ Spirit of ASEAN
58โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
59โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6เป็นโรงเรียนสาขาห้องเรียนของโรงเรียน
60โครงการอัจฉริยะจรรยา
61โครงการปฏิรูปการเรียนรู้คืนครูให้ศิษย์
62โครงการโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ปี 2558
63โรงเรียนประชารัฐ 11 โรงเรียน
64สะเต็มศึกษา (STEM) 4 โรงเรียน
65โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
66โครงการห้องเรียนอาชีพ 1 โรงเรียน
67เป็นโรงเรียนโครงการ DLTV 38 โรงเรียน
7เป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
8เป็นโรงเรียนที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่จุดบอดทางการศึกษา
9เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 10 โรงเรียน