ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 46.24 35.16 38.51 31.86 37.94
2561 55.62 9.38 35.99 0.83000000000001 39.54 1.03 35.71 3.85 41.72 3.78
2562 47.69 -7.93 30.35 -5.64 34.00 -5.54 29.88 -5.83 35.48 -6.24
2563 56.79 9.1 28.71 -1.64 38.57 4.57 39.12 9.24 40.80 5.32
กราฟ