จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5892,9805194,088
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
เด็กถูกทอดทิ้ง24-6
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
เด็กเร่ร่อน1--1
ผลกระทบจากเอดส์----
ชนกลุ่มน้อย-1-1
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
เด็กยากจน5862,9705184,074
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
อื่นๆ----
กำพร้า-314
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1-1
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด128252146
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน1--1
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน118251144
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า--11
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1438-52
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน1438-52
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-63-63
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-63-63
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-22-22
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-22-22
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด115370134
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน115270133
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า-1-1
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด127525112
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน127525112
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด835-43
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน835-43
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด946-55
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน946-55
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1351-64
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน1351-64
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด560-65
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน560-65
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด311-14
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน311-14
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด395124114
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน395124114
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40109-149
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน40109-149
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด635-41
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน635-41
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2674-100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน2674-100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด115-16
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน115-16
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด427-31
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง1--1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน327-30
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25-25
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน-25-25
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1169-80
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน1169-80
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5112-117
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง-1-1
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน5111-116
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด159-60
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน159-60
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1301950
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน1301950
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด835-43
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน834-42
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด832-40
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กเร่ร่อน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนผลกระทบจากเอดส์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนชนกลุ่มน้อย----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กยากจน832-40
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนกำพร้า----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน-13-13
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-50-50
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน-50-50
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด452-56
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน452-56
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-30-30
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กเร่ร่อน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ผลกระทบจากเอดส์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ชนกลุ่มน้อย----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กยากจน-30-30
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่กำพร้า----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3110547183
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กเร่ร่อน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลผลกระทบจากเอดส์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลชนกลุ่มน้อย----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กยากจน3110547183
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลกำพร้า----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด853-61
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน853-61
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-40-40
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน-40-40
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด307239141
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน307239141
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1238-50
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน1238-50
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2711359199
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน2711359199
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด335-38
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน335-38
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด214-16
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน214-16
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด526-31
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง1--1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน426-30
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-41-41
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กยากจน-40-40
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรกำพร้า-1-1
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14-14
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน-14-14
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด218-20
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน218-20
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1037-47
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน1037-47
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด751-58
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย-1-1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กยากจน750-57
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด913-22
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กยากจน913-22
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-61-61
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-2-2
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กยากจน-59-59
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-18-18
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กเร่ร่อน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรผลกระทบจากเอดส์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรชนกลุ่มน้อย----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กยากจน-18-18
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรกำพร้า----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด211-13
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน211-13
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-325
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน-325
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด309236158
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน309236158
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1645-61
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน1645-61
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด223-25
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน223-25
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1587-102
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง-1-1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน1585-100
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1-1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4115-119
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน4115-119
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด85942109
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน85942109
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด122427
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน122427
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25-25
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-25-25
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5353272
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน5353272
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด136-37
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กถูกทอดทิ้ง----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กเร่ร่อน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ผลกระทบจากเอดส์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ชนกลุ่มน้อย----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กยากจน136-37
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์กำพร้า----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-222143
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน-222143
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3245-77
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน3245-77
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด131-32
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน130-31
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า-1-1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1230-42
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กเร่ร่อน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาผลกระทบจากเอดส์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาชนกลุ่มน้อย----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กยากจน1230-42
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวากำพร้า----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8-8
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กยากจน-8-8
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด617-23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กถูกทอดทิ้ง----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กเร่ร่อน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีผลกระทบจากเอดส์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีชนกลุ่มน้อย----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กยากจน617-23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีกำพร้า----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07