จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7343,1623194,215
เดินเท้า320932
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6372,3861583,181
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ947541521,000
จักรยานยืมเรียน-2-2
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-492069
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-1-1
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-461258
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2810
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10-10
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10-10
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16-16
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-15
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2422-46
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2422-46
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.59317
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44210
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1517
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1329-42
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1222-34
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.238071174
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-123
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ234145109
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-382462
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.174644107
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-213
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13342673
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4101731
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310-13
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38-11
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2573-98
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2337-60
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ235-37
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22729
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-2-2
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-246
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18321
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.821-29
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ710-17
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-12
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39-12
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28-10
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2625-51
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2624-50
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38-11
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35-8
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน-1-1
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.625-31
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ523-28
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.910-19
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ910-19
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1932-51
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1924-43
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.56836-892
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า-1-1
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53603-656
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3232-235
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.175852-1,027
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า-1-1
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ148726-874
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27125-152
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11321760
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1125642
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-71118
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.410-14
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ48-12
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16-7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเดินเท้า----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16-7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนจักรยานยืมเรียน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27-27
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16-16
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.937-46
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า-2-2
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ828-36
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.733-40
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ723-30
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10-10
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16-16
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เดินเท้า----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-12
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่จักรยานยืมเรียน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6251748
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเดินเท้า--11
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ617730
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8917
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลจักรยานยืมเรียน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2140-61
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-3-3
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2130-51
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1122235
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า--11
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-91423
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13711
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52-7
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31-4
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-364177
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า--11
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-351752
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12324
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1221-33
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า1--1
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1020-30
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24-6
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.726-33
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ625-31
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.734-41
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ633-39
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33-6
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58-13
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ58-13
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.832-40
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเดินเท้า-1-1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ630-36
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55-10
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเดินเท้า----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3--3
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2697-123
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2387-110
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310-13
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเดินเท้า----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรจักรยานยืมเรียน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6-6
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1528
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า--11
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3057390
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า13-4
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2522249
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ432137
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19-10
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน-1-1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.825-33
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ621-27
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62139-201
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5783-140
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ556-61
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10253166
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ67821
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4182345
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13342572
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ522835
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8121737
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.910-19
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28-10
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ72-9
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27633
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-25328
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-134
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.424-28
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เดินเท้า-1-1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ421-25
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์จักรยานยืมเรียน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.161017
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า--22
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15410
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-145
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3250-82
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2815-43
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ435-39
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-17-17
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16-16
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเดินเท้า----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาจักรยานยืมเรียน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45-9
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเดินเท้า----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45-9
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34-7
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเดินเท้า1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีจักรยานยืมเรียน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07