จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,8586,9388259,621
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์19654452792
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23167060961
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์8228220384
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2891,5951682,052
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2919831161,390
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13068164875
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1,3734,7996056,777
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1,3365,2856497,270
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1,0794,1315165,726
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3211759208
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์310114
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์316423
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3519
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์334845
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์514928
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111315
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์267350149
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์248746157
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์225941122
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1438-52
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์47-11
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์54-9
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์42-6
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1025-35
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์931-40
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์921-30
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1770-87
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์16-7
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์723-30
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์517-22
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์414-18
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์941-50
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1249-61
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์836-44
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2679-105
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์510-15
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์312-15
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2163-84
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2066-86
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1855-73
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1528
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์65213
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1315
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112417
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-51015
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-347
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์315541127
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์276235124
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์265134111
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26-8
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์318-21
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59-14
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2971-100
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2783-110
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2566-91
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด29177144350
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์7211745
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15361263
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์511420
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2363270
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1151026
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์112821
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2012095235
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์13126122261
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์109287189
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2613272230
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์317-20
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์110112
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์110-11
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1211840
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3162241
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-101222
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์229454170
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2210649177
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์198843150
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1647-63
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์313-16
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์717-24
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์38-11
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์69-15
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์725-32
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์929-38
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์716-23
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1547-62
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์36-9
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32-5
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์84-12
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์102-12
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์72-9
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์437-41
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์243-45
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์136-37
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1353-66
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์51-6
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์321-24
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์841-49
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์320-23
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์931-40
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-11-11
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-11-11
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด49215-264
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์31-4
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์434-47
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์46212-258
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5204-209
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5203-208
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด514-19
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์58-13
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์511-16
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์58-13
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด397947165
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22-4
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์38213
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์511420
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1421742
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27110
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์326643141
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์225038110
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์18463599
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด41130-171
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์112-13
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1233-45
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1121-32
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์818-26
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2992-121
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2997-126
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2581-106
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1537-52
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์414-18
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1022-32
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1325-38
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์917-26
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2674-100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์225-27
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2444-68
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2266-88
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2042-62
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2340-63
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1--1
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1323-36
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1815-33
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1111-22
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์917-26
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์420-24
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์210-12
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3185-116
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์37-10
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์68-14
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์315-18
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2563-88
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2372-95
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2059-79
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2465-89
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์54-9
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์726-33
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์920-29
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์515-20
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1235-47
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1544-59
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์830-38
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3087-117
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49-13
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์310-13
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์415-19
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2263-85
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2668-94
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2057-77
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2161,134-1,350
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2049-69
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2070-90
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์517-22
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์39305-344
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์32224-256
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21157-178
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์157780-937
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์164840-1,004
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์132662-794
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2381,052-1,290
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์20103-123
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12161-173
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์767-74
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์39187-226
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2592-117
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1055-65
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์179762-941
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์201799-1,000
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์162638-800
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2710163191
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์218525
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์716831
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์212317
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2101729
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7815
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6612
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์237341137
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์207847145
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์186834120
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด839-47
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์528-33
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์428-32
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์320-23
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1850-68
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23-5
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์37-10
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์38-11
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1339-52
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1333-46
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์932-41
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1653-69
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์343-46
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์826-34
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์226-28
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1310-23
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์727-34
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์710-17
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2481-105
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์616-22
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์821-29
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์512-17
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์39-12
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1556-71
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1659-75
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1247-59
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2899-127
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์210-12
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์37-10
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์729-36
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์515-20
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์411-15
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1960-79
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2077-97
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1754-71
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2364-87
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์812-20
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์914-23
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์68-14
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์410-14
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1142-53
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1446-60
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์836-44
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด3110649186
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์915630
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-18523
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-11213
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1181029
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์107320
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-516
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์217333127
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์218141143
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์136429106
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด21116-137
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-17-17
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์413-17
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์226-28
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์113-14
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111-12
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1973-92
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1690-106
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1565-80
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1873-91
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์45-9
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์324-27
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์518-23
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์216-18
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1144-55
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1252-64
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์841-49
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด3210451187
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-12517
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์212317
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-628
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3201639
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29819
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25613
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์297230131
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์288340151
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์276227116
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1238-50
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์312-15
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์68-14
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์36-9
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์925-34
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์630-36
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์623-29
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2711359199
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์615425
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์8301048
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์112215
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์726740
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์147248134
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์178049146
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์85440102
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1573-88
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์426-30
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211-13
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110-11
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1043-53
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1359-72
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์941-50
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1842-60
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์123-15
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์42-6
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์41-5
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์533-38
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1337-50
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์531-36
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1848-66
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์516-21
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์412-16
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์39-12
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1231-43
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1334-47
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1127-38
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด28114-142
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์44-8
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18-9
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์836-44
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์422-26
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์314-17
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1674-90
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2384-107
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1561-76
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด324-27
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์33-6
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์216-18
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-21-21
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-15-15
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด320-23
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์216-18
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์216-18
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์213-15
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1037-47
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์59-14
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์425-29
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์828-36
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์421-25
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2679-105
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46-10
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์723-30
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์415-19
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์311-14
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1752-69
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1858-76
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1445-59
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1535-50
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์315-18
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1220-32
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1426-40
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1218-30
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด58247-305
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1218-30
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์54-9
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34-7
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์479-83
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1159-70
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์244-46
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์42150-192
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์42184-226
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์31135-166
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด318-21
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์25-7
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16-7
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์113-14
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์112-13
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-10-10
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด634-40
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์16-7
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29-11
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์319-22
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์523-28
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์316-19
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด10352671
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1326
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18110
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-213
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19919
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-437
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-437
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์8231546
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9232254
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7171539
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด309538163
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์27110
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์812-20
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5181033
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์47718
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17513
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์237027120
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์187631125
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์146225101
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1652-68
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์57-12
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18-9
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1136-47
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1441-55
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1031-41
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด223-25
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์112-13
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์215-17
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์110-11
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด38112-150
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์525-30
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1115-26
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310-13
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3282-114
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2795-122
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2475-99
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด90284-374
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์513-18
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์329-32
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27-9
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์660-66
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์425-29
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์324-27
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์79211-290
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์83230-313
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์77188-265
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด306652148
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์5229
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2147
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--11
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2151027
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์9101130
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25714
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์234940112
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์195537111
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14433390
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด156841124
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-224
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--11
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--11
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311519
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59721
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25310
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์125534101
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์105933102
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9513090
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2731-58
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์42-6
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์42-6
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2321-44
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1927-46
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1621-37
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-3-3
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด135644113
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1449
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15410
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1315
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์181019
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์66820
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-347
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์11443085
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์6453283
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5392367
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1559-74
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์58-13
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์111-12
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์217-19
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211-13
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์834-42
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1237-49
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์824-32
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด16493398
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์36110
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-336
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-213
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์111820
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1236
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-112
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์12322468
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15442786
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์11302061
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด34115-149
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์112-13
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34-7
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์329-32
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์330-33
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212-14
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3074-104
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2881-109
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2758-85
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด753-60
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-13-13
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์739-46
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์550-55
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์538-43
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1333-46
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1124-35
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1128-39
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์923-32
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1639-55
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38-11
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1225-37
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1230-42
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1020-30
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด617-23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์49-13
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์611-17
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์47-11
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07