จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด227052324
ความพิการทางการมองเห็น-1-1
ความพิการทางการได้ยิน-1-1
ความพิการทางสติปัญญา-26329
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
ความพิการทางการเรียนรู้-18148229
ความพิการทางการพูดและภาษา-7-7
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-15116
ความพิการทางการออทิสติก224-26
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-14-14
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-9817
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้-7815
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา-2-2
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3-3
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-10212
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-10212
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนพิการทั้งหมด--11
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการมองเห็น----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการได้ยิน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางสติปัญญา----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการเรียนรู้--11
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพูดและภาษา----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการออทิสติก----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการมองเห็น----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการได้ยิน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางสติปัญญา----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการเรียนรู้----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพูดและภาษา----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการออทิสติก----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนพิการทั้งหมด-112
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการมองเห็น----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการได้ยิน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางสติปัญญา----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการเรียนรู้-112
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพูดและภาษา----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการออทิสติก----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการมองเห็น----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการได้ยิน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางสติปัญญา----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการเรียนรู้-3-3
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพูดและภาษา----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการมองเห็น----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการได้ยิน----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางสติปัญญา-1-1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการเรียนรู้-1-1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพูดและภาษา----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้-5-5
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา-2-2
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา-2-2
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้-1-1
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้-6-6
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้-5-5
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-34-34
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้-30-30
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการมองเห็น----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการได้ยิน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางสติปัญญา----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการเรียนรู้-3-3
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพูดและภาษา----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการออทิสติก----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-91019
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-2-2
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-61016
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-2-2
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการมองเห็น----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการได้ยิน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางสติปัญญา----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการเรียนรู้-1-1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการออทิสติก----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอื่นๆ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนข้อมูลผิดปกติ----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนอายุนอกเกณฑ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด236-38
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน-1-1
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-10-10
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก210-12
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการมองเห็น----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการได้ยิน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางสติปัญญา-1-1
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการออทิสติก----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อื่นๆ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่ข้อมูลผิดปกติ----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่อายุนอกเกณฑ์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการมองเห็น----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการได้ยิน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางสติปัญญา----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการเรียนรู้----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพูดและภาษา----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการออทิสติก----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอื่นๆ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลข้อมูลผิดปกติ----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลอายุนอกเกณฑ์----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้-6-6
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3-3
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา-1-1
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-729
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา-1-1
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-516
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-112
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-4-4
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-61824
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา-336
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-21517
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้-12-12
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก-2-2
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้-1-1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้-1-1
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้-4-4
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการมองเห็น----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการได้ยิน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางสติปัญญา----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการเรียนรู้----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการพูดและภาษา----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการออทิสติก----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอื่นๆ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรข้อมูลผิดปกติ----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรอายุนอกเกณฑ์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด-224
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้-224
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้-5-5
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น-1-1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-426
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-325
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด-257
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้-156
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนพิการทั้งหมด----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการมองเห็น----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการได้ยิน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางสติปัญญา----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการเรียนรู้----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพูดและภาษา----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการออทิสติก----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อื่นๆ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์ข้อมูลผิดปกติ----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์อายุนอกเกณฑ์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด-213
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้-213
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้-3-3
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการมองเห็น----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการได้ยิน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางสติปัญญา----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการเรียนรู้-1-1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพูดและภาษา----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการออทิสติก-1-1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอื่นๆ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาข้อมูลผิดปกติ----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาอายุนอกเกณฑ์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนพิการทั้งหมด----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการมองเห็น----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการได้ยิน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางสติปัญญา----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการร่างกายและสุขภาพ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการเรียนรู้----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการพูดและภาษา----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการออทิสติก----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีความพิการทางการซ้ำซ้อน----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอื่นๆ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีข้อมูลผิดปกติ----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีอายุนอกเกณฑ์----


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07