วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย02,1372,023 -1141,939 -841,858 -81
ระดับประถมศึกษา07,5907,347 -2437,098 -2496,938 -160
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น01,004914 -90857 -57825 -32
รวม010,73110,284 -4479,894 -3909,621 -273
ห้องเรียน0701690 -11661 -29648 -13