วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย0161160 -1156 -4147 -9
ระดับประถมศึกษา0492482 -10457 -25453 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น048484848
รวม0701690 -11661 -29648 -13