จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,8586,9388259,621
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี9--9
4 ปี340--340
5 ปี866--866
6 ปี618324-942
7 ปี171,068-1,085
8 ปี61,087-1,093
9 ปี21,171-1,173
10 ปี-1,189-1,189
11 ปี-1,160-1,160
12 ปี-83780917
13 ปี-61228289
14 ปี-25294319
15 ปี-10194204
16 ปี-42327
17 ปี-156
18 ปี-112
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3211759208
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี4--4
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี20--20
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี82-10
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-24-24
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-9-9
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-18-18
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-24-24
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-26-26
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-8614
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-51520
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-12021
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี--1515
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี--22
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี--11
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1438-52
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี3--3
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี8--8
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี31-4
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-7-7
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-7-7
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-2-2
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-7-7
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-8-8
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-5-5
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1-1
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1770-87
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี3--3
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี8--8
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี63-9
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-4-4
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-12-12
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-13-13
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-8-8
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-14-14
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-14-14
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี-1-1
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี-1-1
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2679-105
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี2--2
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี13--13
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี83-11
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี28-10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี115-16
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-7-7
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-22-22
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-13-13
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-10-10
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1-1
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด337247152
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร3 ปี3--3
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร4 ปี15--15
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร5 ปี12--12
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร6 ปี35-8
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร7 ปี-13-13
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร8 ปี-8-8
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร9 ปี-11-11
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร10 ปี-10-10
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร11 ปี-13-13
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร12 ปี-10414
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร13 ปี-21012
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร14 ปี--1616
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร15 ปี--1515
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร16 ปี--22
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด3495-129
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี5--5
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี20--20
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี99-18
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-15-15
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-9-9
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-14-14
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-14-14
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-19-19
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-12-12
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-3-3
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด29177144350
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี4--4
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี14--14
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี119-20
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-21-21
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-31-31
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-24-24
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-32-32
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-35-35
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-211738
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-43539
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี--5353
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี--3434
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี--33
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี--22
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2613272230
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี7--7
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี11--11
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี82-10
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-15-15
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-16-16
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-23-23
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-37-37
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-17-17
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-17320
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-21921
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-23537
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-11314
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี--22
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี----
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1647-63
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี3--3
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี6--6
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี71-8
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-8-8
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-8-8
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-8-8
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-8-8
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-10-10
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-4-4
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี----
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1547-62
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี1--1
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี10--10
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี44-8
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-4-4
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-10-10
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-4-4
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-7-7
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-8-8
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-10-10
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1353-66
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี1--1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี8--8
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี42-6
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-9-9
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-8-8
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-15-15
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-5-5
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-9-9
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-4-4
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1-1
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด49215-264
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี12--12
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี19--19
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี178-25
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี135-36
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-41-41
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-38-38
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-30-30
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-36-36
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-26-26
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-1-1
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด514-19
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์4 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์5 ปี2--2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์6 ปี3--3
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-4-4
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-2-2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์9 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-2-2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-4-4
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-2-2
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์13 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด397947165
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี7--7
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี14--14
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี151-16
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-13-13
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี211-13
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี19-10
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-11-11
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-9-9
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-20-20
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-31417
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี--1818
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-11213
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี-134
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี----
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด41130-171
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี6--6
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี16--16
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี197-26
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-20-20
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-22-22
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-23-23
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-18-18
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-15-15
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-19-19
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-2-2
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-1-1
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี-3-3
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี----
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด1537-52
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี1--1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี7--7
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี74-11
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-3-3
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-5-5
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-8-8
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-4-4
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-6-6
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-6-6
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-1-1
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี----
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2674-100
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี6--6
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี14--14
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี68-14
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-13-13
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-7-7
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-10-10
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-14-14
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-9-9
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-12-12
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-1-1
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2340-63
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี3--3
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี12--12
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี84-12
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-6-6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-6-6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-7-7
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-6-6
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-4-4
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-7-7
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3185-116
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี3--3
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี20--20
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี73-10
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี115-16
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-6-6
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-20-20
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-21-21
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-14-14
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-5-5
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-1-1
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2465-89
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี6--6
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี8--8
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี92-11
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี18-9
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-12-12
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-13-13
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-10-10
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-12-12
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-6-6
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-1-1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี-1-1
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด3087-117
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี4--4
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี15--15
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี113-14
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี-12-12
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-9-9
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-15-15
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-24-24
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-13-13
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-8-8
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-2-2
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-1-1
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด2161,134-1,350
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี32--32
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี89--89
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี9444-138
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี1184-185
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-192-192
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-192-192
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-194-194
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-199-199
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-124-124
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี-4-4
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี-1-1
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด2381,052-1,290
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี46--46
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี114--114
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี7860-138
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี-194-194
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี-172-172
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-188-188
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-154-154
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-186-186
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-98-98
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี----
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2710163191
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี11--11
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี9--9
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี76-13
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-9-9
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-22-22
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-14-14
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-15-15
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-20-20
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-13922
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-11819
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-11920
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี--1616
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี--11
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด839-47
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี6--6
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี21-3
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-6-6
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-4-4
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-5-5
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-5-5
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-7-7
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-6-6
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-3-3
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-1-1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี-1-1
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนนักเรียนทั้งหมด1850-68
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวนน้อยกว่า 2 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน2 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน3 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน4 ปี2--2
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน5 ปี7--7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน6 ปี8--8
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน7 ปี17-8
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน8 ปี-7-7
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน9 ปี-6-6
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน10 ปี-8-8
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน11 ปี-12-12
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน12 ปี-8-8
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน13 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน14 ปี-1-1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน15 ปี-1-1
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน16 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน17 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน18 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน19 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปี----
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20 ปีขึ้นไป----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด1653-69
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี2--2
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี8--8
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี52-7
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี16-7
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-15-15
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-6-6
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-3-3
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-7-7
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-12-12
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-2-2
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2481-105
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี5--5
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี12--12
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี64-10
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-18-18
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-9-9
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี114-15
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-10-10
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-15-15
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-11-11
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2899-127
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี2--2
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี12--12
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี133-16
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี114-15
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-14-14
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-17-17
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-11-11
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-18-18
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-13-13
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-2-2
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี-5-5
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี-2-2
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่นักเรียนทั้งหมด2364-87
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่น้อยกว่า 2 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่2 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่3 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่4 ปี5--5
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่5 ปี9--9
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่6 ปี95-14
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่7 ปี-11-11
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่8 ปี-8-8
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่9 ปี-10-10
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่10 ปี-11-11
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่11 ปี-12-12
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่12 ปี-5-5
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่13 ปี-2-2
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่14 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่15 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่16 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่17 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่18 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปี----
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่20 ปีขึ้นไป----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลนักเรียนทั้งหมด3110649186
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเลน้อยกว่า 2 ปี----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล2 ปี----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล3 ปี----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล4 ปี4--4
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล5 ปี9--9
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล6 ปี135-18
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล7 ปี410-14
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล8 ปี121-22
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล9 ปี-15-15
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล10 ปี-19-19
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล11 ปี-19-19
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล12 ปี-14822
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล13 ปี-21517
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล14 ปี-11011
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล15 ปี--1212
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16 ปี--33
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล17 ปี--11
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18 ปี----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล19 ปี----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปี----
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล20 ปีขึ้นไป----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด21116-137
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี3--3
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี11--11
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี65-11
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-13-13
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี118-19
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-18-18
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-22-22
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-24-24
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-14-14
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-1-1
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-1-1
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี----
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1873-91
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี4--4
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี10--10
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี46-10
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-15-15
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-14-14
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-8-8
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-11-11
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-11-11
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-8-8
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด3210451187
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี4--4
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี16--16
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี112-13
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-14-14
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี119-20
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-21-21
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-22-22
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-13-13
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-12416
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี--1818
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-11516
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี--1313
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี--11
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1238-50
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี1--1
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี5--5
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี5--5
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี12-3
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-8-8
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-3-3
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-6-6
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-12-12
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-1-1
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-6-6
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด2711359199
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี4--4
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี11--11
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี126-18
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-16-16
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-17-17
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-12-12
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-26-26
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-16-16
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-18725
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี--1717
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี-11819
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี-11718
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1573-88
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี2--2
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี9--9
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี41-5
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-6-6
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-8-8
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-15-15
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-21-21
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-12-12
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-9-9
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-1-1
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี----
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด1842-60
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี2--2
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี9--9
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี71-8
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-9-9
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-11-11
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-7-7
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-6-6
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-5-5
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-3-3
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1848-66
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี2--2
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี7--7
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี7--7
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี25-7
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-6-6
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-8-8
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-9-9
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-9-9
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-10-10
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-1-1
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี----
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด28114-142
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร4 ปี4--4
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร5 ปี14--14
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร6 ปี103-13
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร7 ปี-15-15
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร8 ปี-11-11
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร9 ปี-23-23
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร10 ปี-19-19
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร11 ปี-17-17
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร12 ปี-25-25
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร13 ปี-1-1
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร14 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร15 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนทีกลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด324-27
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี1--1
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี2--2
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-3-3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-3-3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-7-7
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-4-4
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-4-4
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-3-3
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี----
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด320-23
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี1--1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี23-5
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-1-1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-3-3
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-4-4
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-4-4
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-2-2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-2-2
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี-1-1
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี----
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1037-47
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี2--2
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี6--6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี22-4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-6-6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-4-4
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-8-8
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-9-9
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-6-6
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-2-2
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี----
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด2679-105
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที2 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที3 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที4 ปี3--3
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที5 ปี14--14
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที6 ปี92-11
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที7 ปี-13-13
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที8 ปี-12-12
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที9 ปี-23-23
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที10 ปี-18-18
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที11 ปี-4-4
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที12 ปี-6-6
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที13 ปี-1-1
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที14 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที15 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที16 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที17 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที18 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที19 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปี----
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนทีกลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1535-50
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี2--2
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี7--7
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี6--6
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-4-4
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-5-5
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-6-6
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-7-7
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-2-2
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-10-10
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี-1-1
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี----
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด58247-305
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร4 ปี10--10
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร5 ปี30--30
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร6 ปี1818-36
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร7 ปี-38-38
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร8 ปี-41-41
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร9 ปี-36-36
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร10 ปี-41-41
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร11 ปี-41-41
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร12 ปี-30-30
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร13 ปี-2-2
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร14 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร15 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรนักเรียนทั้งหมด318-21
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตรน้อยกว่า 2 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร2 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร3 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร4 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร5 ปี2--2
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร6 ปี11-2
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร7 ปี-1-1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร8 ปี-4-4
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร9 ปี-3-3
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร10 ปี-6-6
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร11 ปี-1-1
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร12 ปี-2-2
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร13 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร14 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร15 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร16 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร17 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร18 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร19 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปี----
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวากลุ่มสหมิตร20 ปีขึ้นไป----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด634-40
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี1--1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี4--4
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี1--1
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-7-7
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-3-3
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-4-4
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-9-9
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-8-8
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-3-3
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด10352671
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี3--3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี5--5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี22-4
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-3-3
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-4-4
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-5-5
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-6-6
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-9-9
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-5510
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี--1111
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--88
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี-123
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด309538163
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี9--9
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี15--15
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี65-11
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-18-18
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-16-16
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-14-14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-14-14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-14-14
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-11617
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-167
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-21820
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--88
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1652-68
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี3--3
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี6--6
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี75-12
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-5-5
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-4-4
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-10-10
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-10-10
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-6-6
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-11-11
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-1-1
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด223-25
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี1--1
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี12-3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-4-4
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-3-3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-4-4
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-3-3
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-5-5
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-2-2
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด38112-150
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี8--8
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี18--18
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี127-19
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-18-18
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-14-14
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-24-24
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-17-17
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-14-14
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-18-18
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด90284-374
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี15--15
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี41--41
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี3416-50
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-45-45
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-53-53
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-47-47
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-48-48
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-46-46
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-25-25
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-3-3
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี-1-1
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด306652148
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี1--1
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี8--8
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี13--13
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี81-9
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-8-8
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-9-9
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-14-14
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-14-14
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-10-10
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-10111
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี--1313
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--2323
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--99
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี--55
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี--11
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด156841124
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี3--3
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี8--8
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี43-7
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-10-10
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-9-9
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-17-17
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-11-11
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-12-12
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-6612
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี--1515
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี--1212
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี--88
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด2731-58
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี1--1
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี15--15
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี5--5
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี63-9
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-9-9
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-6-6
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-6-6
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-3-3
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-2-2
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-2-2
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด-4-4
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-1-1
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด135644113
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี2--2
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี4--4
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี3--3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี21-3
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี29-11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-7-7
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-12-12
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-13-13
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-5-5
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-7310
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี-21517
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี--1212
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี--1212
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี--11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี--11
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์นักเรียนทั้งหมด1559-74
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์น้อยกว่า 2 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์2 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์3 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์4 ปี5--5
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์5 ปี4--4
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์6 ปี61-7
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์7 ปี-8-8
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์8 ปี-13-13
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์9 ปี-10-10
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์10 ปี-11-11
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11 ปี-9-9
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12 ปี-6-6
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์13 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14 ปี-1-1
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์15 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์16 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์17 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์18 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์19 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปี----
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวากลุ่มเบญจรัตน์20 ปีขึ้นไป----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด16493398
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี2--2
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี11--11
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี3--3
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-6-6
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-6-6
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-11-11
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-9-9
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-8-8
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-9110
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี--77
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี--1717
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี--88
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด34115-149
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี4--4
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี23--23
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี76-13
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-20-20
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-20-20
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-13-13
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-18-18
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-21-21
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-16-16
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-1-1
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด753-60
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี2--2
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี3--3
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี25-7
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-3-3
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-8-8
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-9-9
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-7-7
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-15-15
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-5-5
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี-1-1
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวานักเรียนทั้งหมด1333-46
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวาน้อยกว่า 2 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา2 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา3 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา4 ปี1--1
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา5 ปี10--10
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา6 ปี2--2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา7 ปี-5-5
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา8 ปี-6-6
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา9 ปี-7-7
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา10 ปี-7-7
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา11 ปี-6-6
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา12 ปี-2-2
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา13 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา14 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา15 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา16 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา17 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา18 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา19 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปี----
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวากลุ่มอัมพวา20 ปีขึ้นไป----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด1639-55
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี1--1
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี3--3
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี10--10
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี23-5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-4-4
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-5-5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-8-8
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-7-7
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-7-7
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-5-5
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี----
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีนักเรียนทั้งหมด617-23
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนทีน้อยกว่า 2 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที2 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที3 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที4 ปี1--1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที5 ปี2--2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที6 ปี31-4
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที7 ปี-2-2
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที8 ปี-3-3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที9 ปี-1-1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที10 ปี-1-1
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที11 ปี-6-6
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที12 ปี-3-3
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที13 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที14 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที15 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที16 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที17 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที18 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที19 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปี----
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวากลุ่มบางคนที20 ปีขึ้นไป----


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07