ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

67

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
43
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
65
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
15
ดูข้อมูล

65

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

43.67

O-NET ป.6 8.19

สพฐ. 40.02

3.65

ประเทศ 42.13

1.54

ดูข้อมูล

31.69

O-NET ม.3 -1.14

สพฐ. 36.33

-4.64

ประเทศ 36.01

-4.32

ดูข้อมูล

648

ห้องเรียน

-13
ดูข้อมูล

620

ครูและบุคลากร 2564

สนง.
65
รร.
555

21

เกษียณอายุ 2564

9,621

นักเรียน

-273
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
1,858
-81
นร.ประถมศึกษา
6,938
-160
นร.ม.ต้น
825
-32
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 50 /75%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 15 /22%
ประถมศึกษา 1 /1%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 43 /64%
ขนาดกลาง 22 /33%
ขนาดใหญ่ 2 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 43 /64%
ขนาดที่ 2 16 /24%
ขนาดที่ 3 3 /4%
ขนาดที่ 4 3 /4%
ขนาดที่ 5 2 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัก/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
  • นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
  • นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
  • นายยอดชาย ทึนหาร
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • ยุพา อังคุตรานนท์
  • กรกช กรกชงาม
เมืองสมุทรสงคราม

31 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บางคนที

14 โรงเรียน

ดูข้อมูล
อัมพวา

22 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07